Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834919 nr. 2

34 919 Defensienota

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2018

Op 26 maart jl. is de Defensienota aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 34 919, nr. 1). Er is helaas een fout gemaakt in de opmaak van bijlage III in de reeks over cyber. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat Defensie afwijkt van de budgettaire afspraken uit het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34). Dit is niet het geval. In de bijlage van deze brief vindt u de correcte budgettaire tabel. De juiste versie van de Defensienota is tevens bijgesloten bij deze brief.1

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage III Defensienota – De financiën

In mln. euro’s

2018

2019

2020

2021

Struct.

Oorspronkelijk uitgavenbudget

8.784

8.822

8.828

8.687

8.596

Intensivering, waarvan voor:

910

1.210

1.410

1.510

1.510

• Ondersteuning krijgsmacht1

254

301

350

400

400

• Investeringen in modernisering krijgsmacht (zie tabel hieronder)

475

725

775

825

825

• Uitbreiding van slagkracht, cyber en werkgeverschap1, waarvan:

113

246

263

275

275

– Uitbreiding (organisatie) slagkracht

6

15

20

27

27

– Cyber

 

12

16

20

20

– Werkgeverschap en bedrijfsveiligheid

102

209

211

211

211

– Nationale en internationale samenwerking

5

10

16

17

17

• Intensivering Kustwacht Caribisch Gebied

10

10

10

10

10

• Overheveling budget Kustwacht Caribisch Gebied2

48

37

36

36

36

Nieuw uitgavenbudget

9.741

10.069

10.274

10.232

10.142

Percentage van het BBP3

1,29%

1,29%

1,30%

1,28%

1,25%

X Noot
1

Gedurende de eerste drie jaar wijken de reeksen «Ondersteuning krijgsmacht» en «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» incidenteel iets af van de reeksen in het regeerakkoord (in verband met ingroei): samen tellen de reeksen op tot het juiste totaal.

X Noot
2

Ook is structureel ongeveer € 5 miljoen aan ontvangsten overgeheveld.

X Noot
3

Percentages ten tijde van het opstellen van deze nota.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl