Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834911 nr. 2

34 911 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een grondslag te introduceren op basis waarvan voor bepaalde groepen studenten in het hoger onderwijs het wettelijk collegegeld verlaagd kan worden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het volledige wettelijke collegegeld dat op grond van artikel 7.45, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld en op de wijze daarin bepaald is geïndexeerd» vervangen door «het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste of vijfde lid».

2. In het vierde lid wordt «het volledige wettelijk collegegeld dat op grond van artikel 7.45, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld en op de wijze daarin bepaald is geïndexeerd» vervangen door «het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste of vijfde lid».

B

In artikel 7.43, eerste lid, wordt «wettelijk collegegeld» vervangen door «volledig, gedeeltelijk of verlaagd wettelijk collegegeld».

C

Artikel 7.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

2. In het tweede lid wordt «gedeeltelijke wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld».

3. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. Het gedeeltelijk wettelijk collegegeld bedraagt niet meer dan het volledig wettelijk collegegeld of, indien dat op een student van toepassing is, niet meer dan het verlaagd wettelijk collegegeld.

4. Onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. De hoogte van het verlaagd wettelijk collegegeld wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, de wijze waarop een opleiding is ingericht en instroomcohort.

5. In het zesde lid (nieuw) wordt «eerste en tweede lid» vervangen door «eerste, tweede en vijfde lid».

D

Artikel 7.45a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

2. In het vierde lid wordt «gedeeltelijke wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld».

3. Onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot zesde tot en met negende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 5. Het verlaagd wettelijk collegegeld is verschuldigd door bij algemene maatregel van bestuur te bepalen groepen van studenten, waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, de wijze waarop een opleiding is ingericht en het instroomcohort.

4. In het zesde lid (nieuw) wordt «wettelijke collegegeld» vervangen door «wettelijk collegegeld».

E

Artikel 7.45b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid, wordt bij algemene maatregel van bestuur voor de in het eerste lid bedoelde studenten een verlaagd collegegeld OU worden vastgesteld. De artikelen 7.45, zesde lid, en 7.45a, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

3. In het derde lid (nieuw) wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

4. In het vierde lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «derde lid».

5. In het vijfde lid (nieuw) wordt «een student als bedoeld in het tweede lid» vervangen door «een student als bedoeld in het derde lid» en wordt «het collegegeld OU, bedoeld in het eerste lid» vervangen door «het collegegeld OU, bedoeld in het eerste of tweede lid».

F

Artikel 7.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

2. In het vierde lid wordt «wettelijke collegegeld» vervangen door «wettelijk collegegeld».

G

Artikel 7.48 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt voor «tenzij» een punt geplaatst.

b. De tweede en derde volzin (nieuw) worden vervangen door een volzin, luidende: Indien het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het volledig wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, is het verschil verschuldigd.

2. In het tweede lid wordt «eerste lid» vervangen door «eerste of vijfde lid» en wordt «wettelijke collegegeld» vervangen door «wettelijk collegegeld».

3. In het zesde lid wordt «artikel 7.45b, eerste lid» vervangen door «artikel 7.45b, eerste of tweede lid».

4. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot betaling van het verschil, bedoeld in het eerste lid, tweede volzin, buiten toepassing blijft indien een student voor een van diens inschrijvingen verlaagd wettelijk collegegeld verschuldigd is en voorts voldoet aan de daarbij te stellen voorwaarden.

H

Artikel 7.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

2. In het vierde lid wordt «vijfde lid» vervangen door «zesde lid,».

I

Het opschrift van hoofdstuk 18, titel 13, komt te luiden:

TITEL 13. WET VAN 8 JULI 2011 (STB 368)

J

In artikel 18.78, eerste lid, wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

K

In artikel 18.79, eerste lid, wordt «gedeeltelijke wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld».

L

In artikel 18.81, eerste lid, wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

M

In artikel 18.82, eerste lid, wordt «gedeeltelijke wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld».

N

Artikel 18.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «wettelijke collegegeld» vervangen door «wettelijk collegegeld».

2. In het eerste lid wordt «volledige wettelijke collegegeld» vervangen door «volledig wettelijk collegegeld».

3. In het tweede lid wordt «gedeeltelijke wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld» en wordt «gedeeltelijk wettelijke collegegeld» vervangen door «gedeeltelijk wettelijk collegegeld».

ARTIKEL II. WIJZIGING WET STUDIEFINANCIERING 2000

In de Wet studiefinanciering 2000 wordt voor hoofdstuk 13 een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 12.4. Overgangsbepaling in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

Artikel 12.26. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

In afwijking van artikel 3.16a, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 3.16d kan een student die verlaagd wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45, vijfde lid, van de WHW verschuldigd is, tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip ten hoogste het bedrag lenen van het volledig wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, van de WHW en voor zover van toepassing, gelezen in samenhang met artikel 6.7 van de WHW.

ARTIKEL III. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Bij koninklijk besluit kan bepaald worden dat de artikelen of onderdelen daarvan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,