Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202034878 nr. 13

34 878 Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Ontvangen ter Griffie op 14 oktober 2019.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11 november 2019.

De vastgestelde algemene maatregel van bestuur kan niet eerder inwerking treden dan op 12 november 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2019

Hierbij zend ik u, mede namens mijn ambtgenoot voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het Besluit van 27 september 2019 houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers)1.

Deze toezending geschiedt in het kader van de procedure, bedoeld in de artikelen 43, derde lid, en 70, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 42, derde lid, en 69, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs. Deze artikelen noemen een termijn van vier weken. De genoemde procedure is slechts van toepassing ten aanzien van de wijzigingen die dit besluit aanbrengt in het Besluit bekostiging WEC, het Besluit bekostiging WPO en het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens (zie de artikelen 59, 60 en 66 van het Besluit register onderwijsdeelnemers).

Een ontwerp van dit besluit is eerder aan uw Kamer voorgelegd in het kader van de voorhangprocedure (Kamerstuk 34 878, nr. 12). Genoemde artikelen van het besluit zijn ongewijzigd ten opzichte van het eerder voorgelegde ontwerpbesluit.

Eenzelfde brief heb ik heden gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer