Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934878 nr. 11

34 878 Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Ontvangen 24 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan het voorgestelde artikel 24, tweede lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement een parlementaire vinger aan de pols te houden, voor wat betreft de persoonsgegevens van leerlingen en studenten. De Wet register onderwijsdeelnemers biedt ruimte om dergelijke gegevens te verstrekken aan derden. Welke derden in aanmerking komen voor verstrekking en welke gegevens precies aan hen verstrekt worden, wordt via een algemene maatregel van bestuur geregeld. Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, maar kan een onnodige inbreuk op de privacy van onderwijsdeelnemers betekenen. Via deze zogenaamde voorhangprocedure kan de Kamer nadat de regering een voorstel heeft gedaan, zelfstandig een oordeel vellen over de mate van verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Kwint Westerveld