Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934878 nr. 10

34 878 Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Ontvangen 24 september 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na het voorgestelde artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende

Artikel 23a. Voorhangprocedure

De voordracht voor een krachtens de artikelen 15 tot en met 23 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement een parlementaire vinger aan de pols te houden, voor wat betreft de persoonsgegevens van leerlingen en studenten. De Wet register onderwijsdeelnemers biedt ruimte om gegevens te verstrekken aan de Minister (om allerlei redenen), de Onderwijsinspectie, het bestuur van een onderwijsinstelling, het college van burgemeester en wethouders, het CBS en aangewezen instellingen. Op welke wijze hier uitvoering aan wordt gegeven en welke gegevens precies verstrekt worden, wordt via een algemene maatregel van bestuur geregeld. Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, maar kan een onnodige inbreuk op de privacy van onderwijsdeelnemers betekenen. Via deze zogenaamde voorhangprocedure kan de Kamer nadat de regering een voorstel heeft gedaan, zelfstandig een oordeel vellen over de mate van verstrekking van persoonsgegevens aan deze partijen.

Kwint Westerveld