Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934861 nr. 15

34 861 Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GROOTHUIZEN

Ontvangen 11 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

In artikel 1 vervalt de definitie van «vlucht binnen de Europese Unie» en in artikel 3 vervalt de zinsnede «, alsmede op vluchten binnen de Europese Unie,».

II

Artikel 26 komt te luiden:

Artikel 26

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel 25a.

  • 2. Artikel 25a treedt in werking drie jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, tenzij voordien bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat artikel 25a vervalt.

  • 3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

De indiener van dit amendement beoogt een zogenaamde horizonbepaling toe te voegen aan de wet voor intra-EU vluchten. Deze horizonbepaling houdt in dat de verplichting om ook data over intra-EU vluchten te verzamelen na drie jaren vervalt, tenzij de toepassing op intra-EU tijdig bij algemene maatregel van bestuur wordt verlengd. Dit besluit wordt middels een voorhangprocedure aan de kamers voorgelegd.

Groothuizen