Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834857 nr. 7

34 857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 juli 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, wordt voor het voorgestelde artikel 2.15 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

B

In artikel II, onderdeel B, wordt voor het voorgestelde artikel 2.6.7a als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het Zorginstituut, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, is belast met het beheer van standaarden die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de personen en instanties, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Algemeen

Zoals in paragraaf 3.2.4 van de memorie van toelichting op voorliggend wetsvoorstel is aangegeven, beheert het Zorginstituut Nederland (verder: het Zorginstituut) op dit moment de i-standaarden Jeugdwet en Wmo 2015 in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De wettelijke basis die het Zorginstituut ingevolge het beleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen daarvoor dient te hebben, ontbreekt echter. In het wetsvoorstel is dan ook een wijziging van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voorgesteld om het mogelijk te maken dat het Zorginstituut na goedkeuring van de Minister voor Medische Zorg en Sport, werkzaamheden voor derden kan verrichten. De gedachte daarachter was dat het Zorginstituut aldus na toestemming van deze Minister de i-standaarden Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) in opdracht van de VNG zou kunnen beheren.

Inmiddels is mij duidelijk geworden dat niet alleen de VNG, maar ook het Zorginstituut van mening is dat het wenselijker is om het Zorginstituut met de wettelijke taak van het beheer van bovenbedoelde i-standaarden te belasten.

Door het Zorginstituut met deze taak te belasten, kan de samenhang met de i-standaarden in de zorg worden gegarandeerd. Ik vind het belangrijk dat de informatievoorziening zo is geregeld dat de ketenpartijen zo min mogelijk hinder ondervinden van de overgangen tussen de verschillende domeinen.

Het Zorginstituut heeft voor de langdurige zorg (Wlz) reeds een wettelijke taak voor het beheer van de standaarden (iWlz). Dat is vastgelegd in artikel 5.1.1 van het Besluit langdurige zorg. Veel aanbieders die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet maken ook gebruik van de standaarden van de Wlz. Het Zorginstituut kijkt naar de processen en de informatievoorziening vanuit het perspectief van de burger/cliënt en houdt rekening met de samenhang tussen de i-standaarden in de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wlz en de Zvw. Omwille van deze samenhang ligt het daarom alsnog in de rede om het Zorginstituut ook de wettelijke taak te geven voor het beheer van de standaarden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Dit biedt ook kansen om de uitvoeringslasten te verminderen. Voorliggende nota van wijziging regelt de bedoelde wettelijke taak.

Het Zorginstituut is krachtens deze nota van wijziging verantwoordelijk voor het beheer van de standaarden voor het elektronisch gegevensverkeer tussen gemeenten en aanbieders met betrekking tot de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Onder deze beheertaken wordt in ieder geval het volgende verstaan:

1. Regulier releasebeleid, regie en coördinatie van het beheer en de (door)ontwikkeling van de standaarden i-Jw en i-Wmo;

2. Procesoptimalisatie en harmonisatie van de standaarden;

3. Servicedesk 1e, 2e en 3e lijn voor de standaarden i-Jw en i-Wmo en de informatiemodellen;

4. Implementatieondersteuning, via o.a. het webportaal (www.istandaarden.nl), modules, ketentest en de validatieservice;

5. Kwaliteitsborging.

De regie en coördinatie van het beheer en de (door)ontwikkeling van de standaarden bestaat uit diverse activiteiten:

– De standaarden komen tot stand via diverse overleggen (o.a. consultatiegroepen, referentiegroepen en softwareleveranciersoverleggen). Het Zorginstituut faciliteert en voert de regie over deze overleggen en analyseert en bundelt de resultaten.

– Het Zorginstituut stelt de standaarden op en verzorgt de onderliggende documentatie.

– Daarnaast verzorgt het Zorginstituut de inrichting van de informatiemodellen i-Wmo en i-Jw, en verzorgt de publicatie van de standaarden en de informatiemodellen op www.istandaarden.nl.

Het Zorginstituut draagt zorg voor het beheer van de standaarden. De vaststelling van de standaarden gebeurt door een samenwerkingsverband, waarin gemeenten, VNG, branches voor zorgaanbieders en het Ministerie van VWS vertegenwoordigd zijn. Sinds 2016 vindt deze samenwerking plaats binnen het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD). Omdat dit programma in 2018 stopt, is besloten de samenwerking te formaliseren en wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de betrokken partijen. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst worden de i-standaarden door de betrokken partijen vastgesteld. Het feitelijk beheer van de standaarden wordt vervolgens uitgevoerd door het Zorginstituut. Waar nodig betrekt het Zorginstituut bij het beheer van de standaarden andere ketenpartijen zoals het CIZ of het CAK voor de iWmo, om de samenhang en overgang tussen de verschillende domeinen te bewaken.

Artikelsgewijs

De voorgestelde tweede leden van de artikelen 2.15 Jeugdwet en 2.6.7a Wmo 2015 belasten het Zorginstituut met de taak om de standaarden te beheren die worden gebruikt in het elektronisch gegevensverkeer tussen de gemeenten enerzijds en de aanbieders als bedoeld in de Jeugdwet en de Wmo 2015. Het gaat hier in de praktijk om de zogenoemde i-standaarden Jeugdwet en Wmo 2015.

Met deze toelichting wordt voldaan aan stap drie van het besliskader «Verbinding verbroken?'1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Bijlage 2 bij het rapport d.d. 30 oktober 2012 van de Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdienten van de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2012/13, C, B), te raadplegen via www.eerstekamer.nl.