34 843 Seksuele intimidatie en geweld

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2019

In 2017 ontwikkelden stichting Halt en het kenniscentrum voor seksualiteit, Rutgers, een Haltafdoening voor jongeren die zich schuldig maken aan lichte vormen van online seksueel overschrijdend gedrag (sexting). De Haltafdoening sexting biedt jongeren een interventie die hen bewust maakt van de oorzaken en gevolgen van hun gedrag. Ook ouders worden bij deze afdoening betrokken. Uw Kamer is eerder geïnformeerd over de start van de pilot waarin deze nieuwe afdoening werd getest.1 Deze pilot is geëvalueerd. Hierbij bied ik u het onderzoeksrapport aan.2

Naar aanleiding van de evaluatie heb ik besloten met deze Haltafdoening door te gaan. Alle betrokkenen beoordelen deze afdoening en de uitvoering daarvan positief en menen dat deze in een grote behoefte voorziet. Tegelijkertijd is op een aantal punten verbetering nodig. Ik zal met politie, Openbaar Ministerie en de stichting Halt nagaan hoe het bereik van deze afdoening nog verder kan worden verhoogd. Ook bespreek ik met de stichting Halt op welke wijze de inhoud van de afdoening en de begeleiding van de Haltmedewerkers die deze afdoening uitvoeren verder kan worden verbeterd. Op deze wijze kunnen we er voor zorgen dat deze afdoening een vast onderdeel wordt van het pakket aan Haltafdoeningen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 300 en Kamerstuk 34 843, nr. 14.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven