34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2018

Op 4 september jl. vond het plenair debat plaats over het wetsvoorstel implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) (Handelingen II 2017/18, nr. 104, debat over herziene richtlijn betaaldiensten (Kamerstuk 34 813)). In dit debat heb ik aan uw Kamer toegezegd om, voor de stemming op 11 september a.s., een overzicht te sturen van welke onderwerpen ik met welke partijen ga bespreken en op welke punten ik een evaluatie heb toegezegd. Dat vindt u in onderstaand overzicht. Daarin staan ook de overige toezeggingen die ik heb gedaan.

De aandachtspunten die naar aanleiding van het debat zijn geformuleerd, worden besproken met de toezichthouders, banken en/of het Maatschappelijk Overleg betalingsverkeer (MOB). Het MOB, dat wordt voorgezeten door De Nederlandsche Bank (DNB), richt zich op de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het retail-betalingsverkeer en bestaat uit vertegenwoordigers van diverse aanbieders en gebruikers in het betalingsverkeer.1

Een overzicht van de punten die ik zal bespreken met (één van) de toezichthouders en/of het MOB:

Onderwerp

Toelichting

Gesprekspartner

Dashboard / «dubbel slot»

Sector vragen om in de online bankomgeving een toegankelijk overzicht te bieden van derde partijen die toegang hebben of hebben gehad tot de betaalrekening van de klant, en te bezien in hoeverre het mogelijk is dat de klant via dit dashboard de toestemming bij de derde partij weer kan intrekken («dubbel slot»).

De sector (banken), De Nederlandsche Bank

Uitdrukkelijke toestemming

Publiceren van guidance over de precieze invulling van het toestemmingsvereiste, met daarin aandacht voor wat wel en niet de bedoeling is bij betaalrekeningen met betrekking tot klanten die niet reageren.

Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank

Gebruik gegevens van derden

Aandacht vragen voor de risico’s bij het verwerken van gegevens van derden die hiervoor geen toestemming hebben gegeven.

Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank

Koppelverkoop en commercieel gebruik van persoonsgegevens

Aandacht in het toezicht voor de vraag of het wenselijk is dat wordt «betaald» met het verstrekken van persoonsgegevens, dan wel dat persoonsgegevens commercieel worden gebruikt, ook in relatie tot kwetsbare groepen.

Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank

Online internetbankieren en het proactief verstrekken van overzicht van gegeven toestemmingen

De grootte van de groep mensen die geen gebruik maakt van online bankieren en die op grond daarvan het risico loopt om geen overzicht te ontvangen van de gegeven toestemmingen. Vervolgens, als dit een substantieel aantal is, de vraag of het mogelijk is om voor deze groep proactief iets te organiseren.

Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank

Learning by doing

Nagaan of er daadwerkelijk drie jaar nodig is om PSD2 in zijn totaliteit te evalueren en of het mogelijk is om in praktische zin bij te sturen.

Autoriteit Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank

Onduidelijke afschriften

Aankaarten van onduidelijkheden op de afschriften.

MOB

Een overzicht van de toegezegde evaluaties:

Onderwerp

Inhoud

Surcharging

Evaluatie of het voldoende duidelijk is welke betaalinstrumenten (met name van kleinere creditcardmaatschappijen) wel en niet onder het verbod vallen.

Algemene evaluatie

Termijn: niet eerder dan 2021, maar binnen vijf jaar.

Een overzicht van overige toezeggingen:

Onderwerp

Inhoud

Evaluatie via MOB

In gesprek met De Nederlandsche Bank over de vraag of het mogelijk is om de Tweede Kamer bij het jaarverslag van het MOB te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot PSD2.

Privacy- en consumentenbescherming

Aandacht vragen bij de Europese Commissie voor de risico’s op het terrein van privacy, ook in het kader van de evaluatie die de Commissie over enige jaren gaat uitvoeren (januari 2021).

Mededinging

Monitoren van de diversiteit van betaaldiensten, het ontstaan van monopolies en de marktmacht van BigTech, waar mogelijk met behulp van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Fintech en bankvergunning light

In het najaar wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.

De genoemde gesprekspartners zijn in de praktijk betrokken bij (toezicht op) de nieuwe regelgeving die door PSD2 wordt geïntroduceerd. Daarom zal ik hen tijdig attenderen op de aandachtspunten die wij in het debat van 4 september jl. hebben besproken.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Deelnemers zijn: De Nederlandsche Bank, Algemene Nederlandse Bond voor Oudere, Betaalvereniging Nederland, BOVAG/Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie/BETA, Consumentenbond, Detailhandel Nederland, Gebruikersplatform Betalingsverkeer, Ieder(in), KBO-PCOB, NVOG en NOOM (ouderenorganisaties), Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken, Oogvereniging, Thuiswinkel.org, Verenigde Betaalinstellingen Nederland, Verenigde Groot Incassanten.

Naar boven