Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834813 nr. 17

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 4 september 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IVA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVB

Onze Minister van Financiën zendt in overeenstemming met Onze Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De indiener ziet dat de privacy van mensen en hun betaalgegevens op papier goed gewaarborgd wordt, maar kan niet goed overzien wat de gevolgen in de praktijk zullen zijn van de nieuwe markt die ontstaat door dit wetsvoorstel. Dit amendement zorgt ervoor dat het evaluatieverslag over het wetsvoorstel binnen vijf jaar wordt toegezonden aan de Staten-Generaal. Indien er signalen zijn dat er (grote) problemen ontstaan als gevolg van dit wetsvoorstel dient de evaluatie eerder plaats te vinden.

In deze evaluatie zou de privacy van mensen en hun betaalgegevens centraal moeten staan. Zijn de waarborgen en het toezicht voldoende? Weten mensen voldoende waar ze ja tegen zeggen als ze toestemming geven om hun betaalgegevens over te dragen en kunnen ze daar eenvoudig op terug komen? Zijn er kwetsbare groepen voor wie dit wetsvoorstel tot problemen heeft geleid? Hoe worden onze betaalgegevens gebruikt? Worden onze betaalgegevens ook gebruikt voor maatschappelijk onaantrekkelijke doelen?

Snels