Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834813 nr. 16

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstverlener jaarlijks aan de betaaldienstgebruiker een overzicht doet toekomen met daarin de persoonsgegevens die binnen dat tijdvak zijn ingezien, verwerkt en bewaard.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) in elk geval wordt geregeld dat betaaldienstverleners verplicht zijn jaarlijks aan de betaaldienstgebruiker een overzicht toe te sturen met daarin de persoonsgegevens die in de betreffende periode zijn ingezien, verwerkt en bewaard.

Betaaldienstverleners zijn verplicht om periodiek een overzicht te sturen naar het individu dat toestemming heeft gegeven voor toegang tot zijn persoonsgegevens. Dit overzicht moet minimaal bevatten: datum van toestemmingsverlening, organisatie aan wie de toestemming is verstrekt, reden (product en/of dienst) waarvoor toestemming is gegeven en andere partijen met wie persoonsgegevens zijn gedeeld.

Alkaya