Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834813 nr. 13

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID ALKAYA

Ontvangen 23 augustus 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt aan het zevende lid een volzin toegevoegd, luidende: Daarbij wordt in elk geval geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument over de betaaldienst overlegt aan de betaaldienstgebruiker alvorens hij toestemming kan geven voor toegang tot zijn persoonsgegevens.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij de implementatie van artikel 94, tweede lid, van de herziene richtlijn betaaldiensten in het Besluit prudentiële regels Wft (hierna: Bpr) in elk geval wordt geregeld dat de betaaldienstverlener een informatiedocument opstelt over de betaaldienst en verplicht is deze aan de betaaldienstgebruiker te overleggen alvorens deze toestemming kan geven voor het verkrijgen van toegang tot zijn persoonsgegevens. In het Bpr wordt verder geregeld welke informatie ten minste moet worden opgenomen in het informatiedocument.

Om te bevorderen dat toestemming alleen op duidelijke en voor bijvoorbeeld de consument begrijpbare gronden verleend wordt, moeten betaaldienstverleners een bijsluiter opstellen bij een betaaldienst. Het overleggen van deze bijsluiter wordt verplicht gesteld alvorens door de consument toestemming verleend kan worden voor toegang tot zijn persoonsgegevens.

Alkaya