Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834813 nr. 10

34 813 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2018

De vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft bij brief van 8 juni 2018 gevraagd om uiterlijk 14 juni uw Kamer te informeren over het tijdpad van de implementatie van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2), waaronder in ieder geval de verwachting voor het verzenden van de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel.

De implementatie van PSD2 is helaas vertraagd. De nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel ter implementatie van PSD2 is vrijwel gereed. Daarnaast is een nota van wijziging voorbereid. De nota van wijziging is onder meer nodig om het toezicht op de privacy beter te borgen. De verwachting is dat deze nota’s binnen twee weken bij uw Kamer ingediend worden. Het streven is de implementatiewet na behandeling in het parlement zo snel mogelijk in werking te laten treden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra