Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834812 nr. 7

34 812 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 februari 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidend:

ARTIKEL IIIA

In de Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362), worden in artikel I, onderdeel D, artikel 8.0.3, vierde lid, de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de aanhef wordt de zinsnede «, de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt en niet of niet meer is ingeschreven bij een school of instelling als bedoeld in het eerste lid» vervangen door: en de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt.

2. In onderdeel a wordt «of aan de betrokkene is» vervangen door: of aan de betrokkene.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat een kleine aanpassing van een nog niet in werking getreden onderdeel van een eerdere wijzigingswet van de Wet educatie en beroepsonderwijs. De aanpassing voorziet erin dat het moment waarop de aanmeldgegevens door de mbo-instelling aan de woongemeenten van de student worden verstrekt, wordt vervroegd. Daardoor heeft de gemeente al voordat een leerling is uitgeschreven bij een vo-school toegang tot de aanmeldgegevens en kan de gemeente al eerder, in samenspraak met de vo-school, ondersteuning en begeleiding bieden in situaties waarin dat in het belang van een goede overstap naar het vervolgonderwijs nodig of dienstig is. Gemeenten zijn hierdoor beter in staat om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Gemeenten, bij monde van de VNG, hebben om deze aanpassing verzocht. Vo-scholen, bij monde van de VO Raad, onderschrijven dit verzoek. In verband met de samenhang met het voorliggende wetsvoorstel wordt de aanpassing hierin opgenomen. Hierna wordt de aanpassing nader toegelicht.

Inhoud

Bij Wet van 5 oktober 2016, houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 362) is onder meer een plicht voor mbo-instellingen ingevoerd om een beperkte gegevensset met gemeenten uit te wisselen. Het betreft gegevens over de aanmelding van jongeren voor een beroepsopleiding.

Geregeld is dat mbo-instellingen wettelijk verplicht zijn de woongemeenten hierover te informeren op het moment dat betreffende jongeren niet (meer) ingeschreven staan bij een school voor voortgezet onderwijs (hierna: vo-school). Dit onderdeel van voornoemde wet treedt pas in werking als het systeem waarmee de informatie wordt uitgewisseld gereed is, naar verwachting begin 2019. Met deze nota van wijziging wordt de informatieverplichting naar voren gehaald en de woongemeente direct vanaf het moment van aanmelding geïnformeerd door de mbo-instelling, ook als de jongere nog staat ingeschreven bij een vo-school.

Bescherming van persoonsgegevens

Ten behoeve van deze wijziging is een beperkte Privacy impact assessment uitgevoerd. Geconstateerd is dat geen sprake is van het uitwisselen van nieuwe/aanvullende gegevens of nieuwe/aanvullende doelen. Het gaat om uitwisseling van reeds bij wet vastgestelde gegevens op een eerder moment, waardoor het doel van de uitwisseling beter kan worden gediend.

Eveneens is nagegaan of de wijziging in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. Gebleken is dat de wijziging voldoet aan de eisen van de AVG.

De wijziging is voor advies naar de Autoriteit Persoonsgegevens gezonden. Deze heeft bij brief van 19 december 2017, kenmerk z2017-09383, aangegeven geen inhoudelijke opmerkingen te hebben.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven