34 775 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 september 2017

Hierbij ontvangt u de rapportage over de economische missies en werkbezoeken die plaatsvonden in de eerste helft van 2017.

De rapportage gaat in op de volgende uitgaande missies: Verenigde Staten, Kenia, China en Myanmar. Daarnaast bevat de rapportage een verslag van de economische missie en marge van het uitgaande werkbezoek van het koninklijk paar aan Duitsland en het uitgaande staatsbezoek Italië, evenals de verslagen van het inkomende staatsbezoek Argentinië en de inkomende bezoeken uit Vietnam, Mozambique en India.

De kamerbrieven over de missies naar de Verenigde Arabische Emiraten van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (d.d. 8 mei 2017, Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 138), de missie naar Kenia van de secretaris-generaal namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (d.d. 29 mei 2017, Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 134) en de klimaatmissie naar de Verenigde Staten van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 31 793, nr. 164 d.d. 20 juni 2017) heeft uw Kamer eerder ontvangen.

Elke economische missie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt geëvalueerd en de resultaten worden in een factsheet gepresenteerd. De evaluaties worden enkele maanden na afloop van een economische missie uitgevoerd. De factsheets in deze rapportage gaan over de economische missies die plaatsvonden in het vierde kwartaal van 2016 en januari 2017. Het betreft Japan, China, Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië en de Verenigde Staten, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. De factsheets van de eerste helft 2017 worden in de volgende rapportage opgenomen1.

Tijdens de OS-begrotingsbehandeling in uw Kamer2 is toegezegd, u in een volgende brief over economische missies, nader te rapporteren hoe deze breder kunnen worden ingezet rondom maatschappelijke mondiale vraagstukken. Met de oprichting van de «Werkplaats» is een belangrijke stap in deze richting gezet.

Publieke en private experts geven vanuit de «Werkplaats» invulling aan projecten en programma’s op prioritaire landen en thema’s, waarvoor de gezamenlijke inzet van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen onmisbaar is voor het welslagen. Het gaat hier om projecten die inspelen op de groeiende mondiale behoefte naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken waarvoor Nederland totaaloplossingen kan bieden. Beleidsinstrumenten als (inkomende en uitgaande) missies vormen een belangrijk middel in de uitvoering van deze projecten. Het kabinet heeft voor de versterking van de publiek-private economische diplomatie extra geld – 10 miljoen euro per jaar – beschikbaar gesteld. Naar verwachting kan de «Werkplaats» eind 2017 starten met een aantal pilot-projecten. De Kamer zal dan nader worden geïnformeerd.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

25-11-2016

Naar boven