34 775 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 21 december 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Ziekte en zwangerschap worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Het aantal mensen met de diagnose van kanker stijgt in Nederland. Jaarlijks zijn er 30.000 – 40.000 werknemers bij wie de diagnose kanker wordt gesteld. Tegelijkertijd nemen gemiddeld de overlevingskansen toe door eerdere opsporing en de grote vooruitgang in de medische behandelmogelijkheden.

Er is toenemend aandacht voor re-integratie en begeleiding van kankerpatiënten, waarbij steeds meer werkgevers en ook het UWV vaker gespecialiseerde re-integratie inkopen. Ook zijn er interessante maatschappelijke initiatieven om uitval uit het arbeidsproces te voorkomen.

Maar nog teveel mensen met kanker verliezen hun baan tijdens de ziekte. Ook na herstel hebben zij te vaak moeite weer een baan te vinden. Om de kans op terugkeer op de arbeidsmarkt te vergroten wordt onder andere geëxperimenteerd met een no risk polis voor werkgevers die onder andere (ex-)kankerpatiënten een baan willen geven.

Dit amendement regelt dat er daarnaast in 2018 € 500.000 beschikbaar komt om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die erop zijn gericht (ex-)kankerpatiënten zonder werk meer kans te geven op het vinden van een nieuwe baan. Met dit geld wordt een subsidieregeling ingericht voor maatschappelijke initiatieven die op een innovatieve manier werkzoekende (ex-)kankerpatiënten laten terugkeren naar werk.

Van Weyenberg

Naar boven