34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Nr. 100 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2018

Met deze brief informeer ik u over het verlengen van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II (Rups II).

In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is structureel geld beschikbaar gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s voor mensen die de prostitutie willen verlaten. Teneinde te komen tot een evenwichtige verdeling van de beschikbaar gestelde financiële middelen (jaarlijks drie miljoen euro), wordt de huidige uitstapregeling geëvalueerd. Het WODC is gevraagd deze evaluatie uit te (laten) voeren. Naar verwachting is de evaluatie begin 2019 afgerond.

De evaluatie levert informatie op voor de wijze waarop de structureel beschikbaar gestelde middelen kunnen worden verdeeld. Het is daarom van belang in de tussentijd, daar waar nodig, het huidige aanbod in stand te houden, en zo nodig te intensiveren. Dit is de reden om de huidige Rups II met een jaar te verlengen. Bij de verlenging van de regeling is speciale aandacht gevraagd voor groepen die moeilijk te bereiken zijn, en/of onvoldoende in beeld zijn bij bestaande hulpverleningsinstanties. In dit kader wordt bijvoorbeeld gedacht aan jongensprostitutie. Gemeenten of maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen indienen tot 1 juli 2018. De regeling is in het staatsblad gepubliceerd en zal bij gemeenten en de huidige aanbieders van uitstapprogramma’s onder de aandacht worden gebracht.

Na afronding van de evaluatie informeer ik u over de wijze waarop de structurele financiële middelen zullen worden verdeeld.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers

Naar boven