Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775 nr. T

34 775 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

T BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING

Aan de Minister voor Rechtsbescherming

Den Haag, 7 februari 2018

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning, voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben met belangstelling kennisgenomen van de kabinetsreactie op het WRR-rapport «Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op redzaamheid».1 In de kabinetsreactie wordt ingegaan op de verschillende aanbevelingen die de WRR heeft gedaan en het realistisch burgerperspectief wordt omarmd. Aan het slot van de brief wordt opgemerkt:

«Deze aanpak moet een tweede natuur worden. De in deze brief beschreven maatregelen kunnen daarbij helpen. Maar met een enkele kabinetsreactie is dit niet direct gerealiseerd. Het vraagt gedegen aandacht en doenvermogen van de overheid zelf. Daarbij zullen wij optrekken met andere overheden, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners. Door al doende ervaringen op te doen en te leren van wat werkt en wat niet, denken we als kabinet stappen in de goede richting te zetten.»

De commissies zouden graag vóór het komende zomerreces een voortgangsoverzicht van de regering ontvangen, waarin wordt aangegeven welke concrete stappen reeds zijn gezet met betrekking tot de uitvoering van de aanbevelingen in het WRR-rapport.

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mede namens de commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.W.M. Engels Voorzittervan de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning


X Noot
1

Kamerstukken I 2017/18, 34 775, R.