34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 181

Ontvangen 28 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel VII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel 3 worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

3a. Na de begripsomschrijving van «Wlz-zorg» wordt een begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

zelfstandig werkende zorgverlener:

zorgverlener die, anders dan in dienst van een instelling, middellijk of onmiddellijk in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verleent.

3b. In de definitie van het begrip «zorgaanbieder» wordt «dan wel» vervangen door een komma en wordt voor de puntkomma aan het slot ingevoegd «dan wel zelfstandig werkende zorgverlener».

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • 5. Het zesde lid vervalt.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement om de reikwijdte van de Wkkgz uit te breiden naar onderaannemers door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ook de bevoegdheid te geven om deze te controleren.

De bevoegdheden van de IGJ en de NZa beperken zich nu tot zorgaanbieders zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is beperkt tot hoofdaannemers van de zorg. In de derde nota van wijziging is wel een meldplicht voor onderaannemers bij de IGJ geregeld, maar nadat de onderaannemers zich hebben gemeld is verdere controle nog niet geregeld.

Door met de AWtza de Wkkgz uit te breiden naar onderaannemers, krijgen de NZa en de IGJ ook bevoegdheden om de onderaannemers daadwerkelijk te controleren.

Ellemeet Hijink


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

Naar boven