Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34765 nr. 7

Gepubliceerd op 26 oktober 2017 17:02

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 765 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 24 oktober 2017

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 66, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2017;.

2. In onderdeel c wordt «tussen 1 januari 2007 en de peildatum, bedoeld in onderdeel a» vervangen door: tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017.

2

In artikel I, onderdeel R, wordt artikel 220b als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Artikel 70a is van toepassing indien de deelneming is geëindigd of eindigt vanaf 1 januari 2017.

2. De aanhef van het vierde lid komt te luiden:

4. Indien de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2017:.

3

In artikel II, onderdeel G, wordt artikel 78, tweede lid, als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

a. de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2017;.

2. In onderdeel c wordt «tussen 1 januari 2007 en de peildatum, bedoeld in onderdeel a» vervangen door: tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2017.

4

In artikel II, onderdeel S, wordt artikel 214a als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

3. Artikel 81a is van toepassing indien de deelneming is geëindigd of eindigt vanaf 1 januari 2017.

2. De aanhef van het vierde lid komt te luiden:

4. Indien de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2017:.

5

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA

Indien artikel I, onderdeel F, en artikel II, onderdeel G, in werking treden wordt het bedrag, genoemd in artikel 66, eerste lid, onderdeel a, van de Pensioenwet en artikel 78, eerste lid, onderdeel a, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling vervangen door het bedrag, genoemd in artikel 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en artikel 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zoals deze luiden met ingang van 1 januari 2018.

6

In artikel IV wordt «na de inwerkingtreding van deze wet» vervangen door: na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel I, en artikel II, onderdeel J, van deze wet.

Toelichting

In de nota naar aanleiding van het verslag is toegelicht dat het systeem van automatische waardeoverdracht in werking zal treden op 1 januari 2019. Nu dit tijdstip bekend is worden in de artikelen waarvoor dit relevant is de specifieke data opgenomen in plaats van verwijzingen naar het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen waarin dit is geregeld.

Verder wordt in een nieuw artikel IIIA geregeld dat de indexatie van het afkoopbedrag per 1 januari 2018 ook in het wetsvoorstel doorwerkt. In het huidige wetsvoorstel staat het afkoopbedrag uit 2017. Bij inwerkingtreding van de (nieuwe) artikelen 66 van de Pensioenwet en 78 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling na 1 januari 2018 moet de indexatie voor het jaar 2018 en dus het afkoopbedrag uit 2018 nog in het voorstel verwerkt worden. Door artikel IIIA wordt geregeld dat bij inwerkingtreding op 1 januari 2019 het afkoopbedrag uit 2018 geïndexeerd wordt voor 2019.

Tenslotte wordt de evaluatiebepaling aangepast. De evaluatie van de wet is met name van belang voor de regeling rondom automatische waardeoverdracht. De termijn van deze evaluatie wordt daarom gekoppeld aan de inwerkingtreding van de bepalingen omtrent waardeoverdracht en niet aan inwerkingtreding van de wet aangezien de inwerkingtreding voor andere onderdelen eerder dan 1 januari 2019 zal zijn.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl