Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934735 nr. H

34 735 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel (Wet accreditatie op maat)

H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 13 november 2018

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 heeft kennisgenomen van het accreditatiekader dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij brief van 12 oktober 2018 aan de Eerste Kamer hebt aangeboden.2

Naar aanleiding hiervan heeft de commissie de Minister op 19 oktober 2018 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 9 november 2018 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Den Haag, 19 oktober 2018

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met belangstelling kennisgenomen van het accreditatiekader dat u bij brief van 12 oktober 2018 aan de Eerste Kamer hebt aangeboden.3 Deze aanbieding geschiedde in het kader van de procedure, bedoeld in artikel 5.3, vierde lid, van de Wet accreditatie op maat, die op 12 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen. Tijdens de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel hebt u toegezegd om te verkennen hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en werkdruk anderzijds. U gaf aan te verwachten het resultaat van deze verkenning met de Tweede Kamer te kunnen delen vóór de zomer van 2019.4 In uw brief van 12 oktober jl. wordt wel over de toegezegde verkenning gesproken, maar niet over de aanbieding vóór de zomer van 2019. De commissie verzoekt u te bevestigen dat dat laatste nog steeds het streven is. Verder stelt zij het op prijs als de verkenning ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangt deze graag zo spoedig mogelijk.

De voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. de Vries-Leggedoor

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2018

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw brief van 19 oktober jl. betreffende het accreditatiekader. Uw commissie vraagt mij te bevestigen dat ik voor de zomer van 2019 een verkenning zal sturen naar uw Kamer over hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging van het onderwijs enerzijds en (ervaren) lasten anderzijds. Tijdens de schriftelijke behandeling van het Wetsvoorstel accreditatie op maat heb ik aangegeven dat ik verwacht deze verkenning voor de zomer van 2019 met de Tweede Kamer te kunnen delen.5 Mijn verwachting is nog steeds dat deze verkenning is afgerond voor de zomer van 2019. Tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust dat dit een ambitieuze planning is. Ik zal de verkenning aan zowel de Tweede Kamer als uw Kamer toesturen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven


X Noot
1

Samenstelling:

Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Ganzevoort (GL), Martens (CDA), Van Strien (PVV), P. van Dijk (PVV), Bruijn (VVD), Gerkens (SP), Van Apeldoorn (SP), Atsma (CDA), Van Hattem (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), Köhler (SP), Nooren (PvdA), Pijlman (D66), Rinnooy Kan (D66), Schalk (SGP), Schnabel (D66) (vicevoorzitter), Bikker (CU), Klip-Martin (VVD), Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Van Zandbrink (PvdA)

X Noot
2

Kamerstukken I 2018/19, 34 735, G.

X Noot
3

Kamerstukken I 2018/19, 34 735, G.

X Noot
4

Kamerstukken I 2017/18, 34 735, E, p. 1.

X Noot
5

Kamerstukken I 2017/18, 34 735, E, p. 1.