34 725 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2016

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet wordt in dit wetsartikel het bedrag vermeld dat als verplichting geldt voor het totaal van de algemene uitkeringen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2016 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € – 100.000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag provinciefonds (x € 1.000):

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2016

 

2.160.334

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2016

 

2.301.745

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2016

 

2.493.604

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2016:

   

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 100

 

2) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016

1

 

3) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkering 2015

– 1

 

4a) Reallocatie DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

278

 

4b) Reallocatie DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie uitkering)

– 278

 
     

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 100

     

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2016

 

2.493.504

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen

 

229.520

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.263.984

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie € 100.000 lager uit dan na de stand 2e suppletoire begroting 2016 werd geraamd.

2) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016

Vastgesteld is dat de in 2016 gerealiseerde betalingen voor de decentralisatie-uitkeringen aan de provincies € 1.000 hoger zijn dan het bedrag dat bij de 2e suppletoire begroting 2016 voor de betalingen is geraamd. Het onderdeel wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen zal bij 1e suppletoire begroting 2017 dan ook met dit bedrag neerwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1e suppletoire begroting 2017 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2016.

3) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

In de 1e suppletoire begroting 2016 is de mutatie wijziging betalingsverloop 2015 voor de decentralisatie-uitkeringen in de begroting van het provinciefonds verwerkt. In de loop van 2016 is een openstaande verplichting afgeboekt, omdat deze niet meer tot betaling zal komen. Daarmee samenhangend wordt de mutatie wijziging betalingsverloop 2015 in de slotwet met € 1.000 verlaagd.

4a en 4b) Reallocatie DU Ontwikkel / OEM variabel

In het verdeelmodel van het provinciefonds per 1 januari 2012 wordt onderscheid gemaakt tussen beheer- en ontwikkeltaken, omdat beide andere verdeelcriteria vragen. Het beheerdeel omvat de vaste jaarlijks terugkerende kosten, bijvoorbeeld het betalen van de salarissen, onderhoud provinciehuis, wegen, groen, etc. Het ontwikkeldeel van het provinciefonds betreft taken zoals aanleg van nieuwe wegen, integrale gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied, natuur en bodemsanering, maar ook taken met betrekking tot buitengewone groei en krimp. Om verdeeltechnische redenen is er voor gekozen om een deel van het bedrag dat gemoeid is met de ontwikkeltaken via een decentralisatie-uitkering (DU Ontwikkel/OEM variabel) uit te betalen aan de provincies.

In het verdeelmodel wordt er ook rekening mee gehouden dat provincies in staat zijn een deel van hun taken (ijkpunten) te financieren met eigen inkomsten uit de zogenaamde «overige eigen middelen» (OEM). De OEM in het nieuwe verdeelmodel wordt samengesteld uit twee onderdelen. Er is een vast deel van 5,48% dat wordt verondersteld voor alle provincies. Dit vaste deel is op voorhand in mindering gebracht op alle maatstaven en op de nieuwe decentralisatie-uitkering. Voor het variabele deel is gekozen om 35% van de inkomsten uit energiebedrijven (geraamde situatie in 2016) mee te nemen met een fictief rendement van 3%. Dit deel wordt in mindering gebracht op de bovenstaand beschreven bedragen van de decentralisatie-uitkering.

De op deze manier ontstane «DU Ontwikkel/OEM variabel» bedraagt in 2016 € 400.804.000. Dat is € 278.000 minder dan in de 2e suppletoire begroting 2016 (TK 34 620 C, nr. 2) is vermeld.

Nieuw feit na afloop boekjaar

Na afloop van het boekjaar 2016 heeft een herschikking plaats gevonden binnen het begrotingsartikel van het provinciefonds. Op basis van actuele gegevens met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting heeft een herberekening plaats gevonden van de Algemene uitkering en van de Decentralisatie-uitkering Ontwikkel/OEM variabel. Dit leidt tot een, budgettair neutrale, herschikking tussen provincies, die in de loop van 2017 verrekend zal worden met de uitkeringen over 2017. Tevens leidt dit tot een, eveneens budgettair neutrale, herschikking tussen de Algemene uitkering en de Decentralisatie-uitkeringen. Dit heeft daardoor op artikelniveau geen consequenties voor de verantwoordingsstaat 2016 (in het jaarverslag) en de begrotingsstaat 2016 (in de slotwet) van het provinciefonds.

Tabel 2: Specificatie integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2016 (x 1.000):
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

0

 

0

0

0

TOTAAl IU

0

0

0

0

0

           

Decentralisatie-uitkeringen

         

Aansluiting Lelystad Airport

6.671

 

6.671

6.671

0

Afsluitdijk

4.074

 

4.074

4.074

0

Agri Meets Design

87

 

87

87

0

Beter benutten

64.808

 

64.808

64.808

0

Big start Giro d'Italia

2.500

 

2.500

2.500

0

Bodemsanering

46.003

 

46.003

46.003

0

BRZO

11.171

 

11.171

11.171

0

Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl

200

 

200

200

0

DuurzaamDoor

1.500

 

1.500

1.500

0

DU Ontwikkel / OEM-variabel

401.082

– 278

400.804

400.803

– 1

Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland

112

 

112

112

0

Erfgoed en ruimte

993

 

993

993

0

Fieldlab Region Smart Factories

2.000

 

2.000

2.000

0

Green Deal

11.046

 

11.046

11.046

0

Groei op het spoor

4.011

 

4.011

4.011

0

Hydrologische maatregelen

17.800

 

17.800

17.800

0

Luchthavens

934

 

934

934

0

MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee

75

 

75

75

0

MKB Innovatiestimulering topsectoren

15.000

 

15.000

15.000

0

Monumenten

20.000

 

20.000

20.000

0

Nationale gebiedsontwikkelingen

20.601

 

20.601

20.601

0

Natuur

440.179

 

440.179

440.179

0

Onderzoek omwonenden DuPont

199

 

199

199

0

Opruiming Drugsafval

1.000

 

1.000

1.000

0

OV SAAL MLT

9.060

 

9.060

9.060

0

Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)

15.256

 

15.256

15.256

0

Projecten verkeer en vervoer

76.859

 

76.859

76.859

0

Projectstimulering Interreg

285

 

285

285

0

Randstadspoor

4.140

 

4.140

4.140

0

Sterke regio's

1.000

 

1.000

1.000

0

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

33

 

33

33

0

Verkeer en vervoer

919.135

 

919.135

919.135

0

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

 

60

60

0

Vierkant voor werk

510

 

510

510

0

Vismigratierivier

826

 

826

826

0

Waddenfonds

28.878

 

28.878

28.878

0

Waddenslib

100

 

100

100

0

Weidevogels

325

 

325

325

0

Zoetwater

6.895

 

6.895

6.895

0

Zuiderzeelijn (REP-middelen)

128.855

 

128.855

128.855

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

– 1

– 1

– 2

 

2

TOTAAL DU

2.264.262

– 279

2.263.983

2.263.984

1

           

TOTAAL

2.264.262

– 279

2.263.983

2.263.984

1

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds.

Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 is het verplichtingenbedrag met € – 100.000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag provinciefonds (x € 1.000):

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2016

 

2.160.334

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2016

 

2.301.893

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2016

 

2.493.752

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2016:

   

1) Realisatie kosten Financiële verhoudingswet

– 100

 

2a) Reallocatie DU Ontwikkel / OEM variabel (algemene uitkering)

278

 

2b) Reallocatie DU Ontwikkel / OEM variabel (decentralisatie uitkering)

– 278

 
     

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 100

   

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2016

 

2.493.652

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen

 

229.667

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.263.985

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven».

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting voor 2016 worden de ontvangsten met € – 100.000 gewijzigd.

Naar boven