34 620 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 3

Ingevolge artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, hebben de provincies gezamenlijk recht op een bedrag van € 229.389.000 dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkeringen is opgenomen. De verplichtingenbedragen bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 0 en € 2.264.263.000.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

 
   
   

blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht beleidsmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

5

 

Toelichting

6

     

3.

Integratie-uitkeringen

7

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

8

LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2016, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2016.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties, die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf Ontwerpbegroting 2017. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

1. Het beleid

Overzicht beleidsmutaties

Tabel B1: Beleidsmutaties (x € 1.000)
 

2016

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

75

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

4.011

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL (decentralisatie-uitkering)

60

Duurzaam Door (decentralisatie-uitkering)

1.500

DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

400.921

DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 400.921

Programma Rijke Waddenzee (decentralisatie-uitkering)

826

Aansluiting Lelystad Airport (decentralisatie-uitkering)

6.671

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

60.944

Erfgoed en ruimte (decentralisatie-uitkering)

269

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport (decentralisatie-uitkering)

33

Accres tranche 2016 (algemene uitkering)

6.315

Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

28.576

   

Totaal

109.280

   

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.916

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

11.046

3) Natuur (decentralisatie-uitkering)

– 5.821

4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

6.364

5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

12.800

6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

20.601

7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)

199

8) Agri Meets Design (decentralisatie-richtlijn)

87

9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)

265

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)

112

11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 161

12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

161

13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

510

14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)

15.000

15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)

9.060

16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.140

18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)

300

   

Totaal nieuwe mutaties

82.579

Totaal mutaties (uitgaven = verplichtingen)

191.859

Toelichting op de beleidsmutaties

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

De provincie Overijssel ontvangt € 6,86 miljoen aanvullend budget bodemsanering ten behoeve van Olasfa-terrein te Olst. Provincie Zuid-Holland ontvangt in 2016 € 60.000 ten behoeve van het regieteam die de sanering van het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel voorbereid.

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

Ter uitvoering van de Green Deals ontvangen vijf provincies bijdragen aan een aantal projecten van het Ministerie van Economische Zaken.

3) Natuur (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen een bijdrage van € 2,4 miljoen vanwege de gestegen lasten voor monitoring en onderzoek in het kader van het PAS, een bijdrage van € 2,4 miljoen aan de transitiekosten naar collectiviteit bij kleine natuurbeheerders en een bijdrage voor de afronding van de transitie naar een collectief stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer van € 2,5 miljoen. Daarnaast ontvangt de provincie Zuid-Holland € 35.000 ten behoeve van de evaluatie van de Pilots boeren voor natuur.

In 2014 hebben het Ministerie van Economische Zaken en de provincies afspraken gemaakt over een bijdrage van € 13,1 miljoen van de provincies in de transitie kosten van het EZ-agentschap Dienst Landelijk gebied.

Het totaal van de mutaties met betrekking tot de decentralisatie-uitkering Natuur betekent een verlaging van € 5,8 miljoen bij Najaarsnota.

4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

Deze mutatie betreft bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten aan een aantal projecten in vier provincies.

5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

Mede door de opbrengsten uit grondverkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds wordt in de Najaarsnota € 12,8 miljoen beschikbaar gesteld voor hydrologische maatregelen door provincies.

6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

De provincie Limburg ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu € 20,6 miljoen ten behoeve van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zuid-Holland ontvangt een bijdrage van € 199.000 voor het laten uitvoeren van een «Verlficatie-/steekproefonderzoek» onder omwonenden van DuPont.

8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt € 87.000 als bijdrage voor het platform Agri Meets Design ten behoeve van de Dutch Design Week 2016.

9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken draagt € 265.000 bij aan het provinciefonds ten behoeve van de implementatie van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeeland (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zeeland ontvangt € 112.000 van het Ministerie van Economische Zaken. Dit betreft een tegemoetkoming van 50% in de gemaakte kosten voor de commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland.

11 en 12) Aanpassing DU ontwikkel/Oem variabel

Om verdeeltechnische redenen is er voor gekozen om een deel van het bedrag dat gemoeid is met de Ontwikkel / OEM variabel via een decentralisatie-uitkering uit te betalen.

13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

Ten behoeve van het Economisch Programma Vierkant voor Werk (2017–2012) heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten € 0,5 miljoen te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit betreft het eerste deel van de toegezegde bijdrage van € 4 miljoen. Daarnaast is besloten een extra bijdrage van € 10.000 te verstrekken aan de provincie Drenthe. Dit naar aanleiding van de meerkosten van de commissie economische structuurversterking vierkant voor werk.

14) MKB Innovatiestimulering Tapsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de verbetering van het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad op middellange termijn, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu toegzegd om een bijdrage te leveren voor een goede inpasslng van hoogfrequent spoorvervoer in de regio. Het betreft een reservering van € 20.000.000 (inclusief BTW) waarvan 9 miljoen (exclusief BTW) wordt overboekt via het provinciefonds.

16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen € 1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van amendement drugsafval (Cegerek en Dijkstra, 2014).

17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

De provincie Utrecht ontvangt € 4 miljoen in het kader van het Vleugel restbudget (Randstadspoor) ten behoeve van de spoorkruising Amersfoort.

18) Weidevogels (decentralisatie-uitkering)

De provincies Friesland en Noord-Holland ontvangen elk een bijdrage van € 150.000 ter uitvoering van het amendement Weidevogels.

2. Het beleidsartikel

In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het provinciefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het provinciefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de provincies) inzichtelijk gemaakt.

Tabel B2: Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1.000)
 

Stand begroting (1)

Stand suppletoire begroting VJN (2)

Mutaties suppletoire begroting NJN (3)

Stand suppletoire begroting NJN (4)=(2+3)

Verplichtingen

2.160.334

2.301.893

191.859

2.493.752

           

Uitgaven:

2.160.334

2.301.745

191.859

2.493.604

         

Opdracht

       

1.

Kosten Financiële-verhoudingswet

100

100

0

100

           

Bijdragen aan medeoverheden

       

1.

Algemene uitkeringen

595.313

595.168

– 365.926

229.242

2.

Integratie-uitkeringen

0

0

0

0

3.

Decentralisatie-uitkeringen

1.564.921

1.706.477

557.785

2.264.262

           

Ontvangsten

2.160.334

2.301.745

191.859

2.493.604

Toelichting

Verplichtingen

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.752.000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

Tabel B3: Opbouw verplichtingenbedragen 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

2.160.334

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

141.559

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

2.301.893

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

109.280

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.916

 

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

11.046

 

3) Natuur (decentralisatie-uitkering)

– 5.821

 

4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

6.364

 

5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

12.800

 

6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

20.601

 

7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)

199

 

8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)

87

 

9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)

265

 

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)

112

 

11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 161

 

12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

161

 

13) Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

510

 

14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)

15.000

 

15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)

9.060

 

16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.140

 

18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)

300

 

Subtotaal

 

82.579

     

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

191.859

Stand 2e suppletoire begroting 2015

 

2.493.752

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering

 

229.389

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.264.263

Uitgaven

In de onderstaande tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2016 tot en met de tweede suppletoire begroting 2016 hebben voorgedaan in de uitgaven. De toelichting bij deze mutaties die onderdeel vormt van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in paragraaf 1.

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2016 met € 191.859.000 te muteren en te brengen op € 2.493.604.000.

Tabel B4: Opbouw uitgavenbedragen 2016 (x € 1.000)

Stand ontwerpbegroting 2016

 

2.160.334

Mutaties 1e suppletoire begroting 2016

 

141.411

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

2.301.745

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

109.280

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

   

1) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

6.916

 

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

11.046

 

3) Natuur (decentralisatie-uitkering)

– 5.821

 

4) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

6.364

 

5) Hydrologische maatregelen (decentralisatie-uitkering)

12.800

 

6) Nationale gebiedsontwikkeling (decentralisatie-uitkering)

20.601

 

7) Onderzoek omwonenden DuPont (decentralisatie-uitkering)

199

 

8) Agri Meets Design (decentralisatie-uitkering)

87

 

9) Implementatie EED-richtlijn (algemene-uitkering)

265

 

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland (decentralisatie-uitkering)

112

 

11) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

– 161

 

12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

161

 

13)Vierkant voor werk (decentralisatie-uitkering)

510

 

14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT) (decentralisatie-uitkering)

15.000

 

15) OV Saal MLT (decentralisatie-uitkering)

9.060

 

16) Opruimen Drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

 

17) Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.140

 

18) Weidevoegels (decentralisatie-uitkering)

300

 

Subtotaal

 

82.579

     

Totaal mutaties 2e suppletoire begroting 2016

 

191.859

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

2.493.604

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

100

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering

 

229.242

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

0

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

2.264.262

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2016 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 191.859.000 gemuteerd en gebracht op € 2.493.604.000.

3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het provinciefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. Het provinciefonds bevat momenteel geen integratie-uitkeringen. Dientengevolge is tabel B5 (overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds) niet opgenomen.

4. Decentralisatie-uitkeringen

Binnen het provinciefonds bestaat naast de algemene uitkering en de integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Anders dan bij de integratie-uitkering, waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen in 2016.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds (x € 1.000)
 

2016

Ontwerpbegroting 2016:

 

Afsluitdijk

500

Besluit Risico Zware Ongevallen-inrichtingen

11.171

Bodemsanering

35.988

Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer

995.994

Monumenten

20.000

Natuur

446.000

Programma Impuls Omgevingsveiligheid

15.256

Sterke regio's

1.000

Waddenfonds

28.878

Zuiderzeelijn REP-middelen

10.134

Stand ontwerpbegroting 2016

1.564.921

1e suppletoire begroting 2016:

 

Afsluitdijk

3.574

Beter Benutten

58.444

Big Start Giro D'Italia

2.500

Bodemsanering

3.099

Dubbele dijkzone Eemshaven-Delfzijl

200

Erfgoed en ruimte

724

Fieldlab Region of Smart Factories

2.000

Hydrologische maatregelen

5.000

Projectstimuleringsregeling V

285

Regionale luchthavens

934

RSP Zuiderzeelijn

57.777

Waddenslib

100

Weidevogels

25

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2015

– 1

Zoetwatermaatregelen

6.895

Stand 1e suppletoire begroting 2016

1.706.477

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2017 als Voorlopige Uitkomsten 2016:

 

Aansluiting Lelystad Airport

6.671

DU Ontwikkel/OEM variabel

400.921

Duurzaam Door

1.500

Erfgoed en ruimte

269

Groei op het spoor

4.011

Programma Rijke Waddenzee (MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee)

75

Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk)

826

RSP Zuiderzeelijn

60.944

Uitvoeringstafel Eindhoven Airport

33

Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL

60

   

2e suppletoire begroting 2016:

 

1) Bodemsanering

6.916

2) Green Deals (decentralisatie-uitkering)

11.046

3) Natuur

– 5.821

4) Beter Benutten

6.364

5) Hydrologische maatregelen

12.800

6) Nationale gebiedsontwikkeling

20.601

7) Onderzoek omwonenden DuPont

199

8) Agri Meets Design

87

10) Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland

112

12) Aanpassing DU Ontwikkel/OEM variabel

161

13) Vierkant voor werk

510

14) MKB Innovatlestlmulerlng Topsectoren (MIT)

15.000

15) OV Saal MLT

9.060

16) Opruimen Drugsafval

1.000

17) Randstadspoor

4.140

18) Weidevoegels

300

Stand 2e suppletoire begroting 2016

2.264.262

Naar boven