34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2017

Tijdens de kabinetsformatie 2017 heeft de formateur met alle kandidaat-Ministers en kandidaat-Staatssecretarissen gesprekken gevoerd aan de hand van de regels die hiervoor zijn vastgelegd in de brief van mijn voorganger aan uw Kamer d.d. 20 december 2002 (Kamerstuk 28 754, nr. 1) en mijn brief aan uw Kamer van 26 oktober 2012 (Kamerstuk 33 400 III, nr. 6).

Conform deze brieven meld ik u hierbij welke regelingen bewindspersonen hebben getroffen ten aanzien van (neven-)functies en van onverenigbare financiële, zakelijke en andere belangen.

Alle Ministers en Staatssecretarissen hebben verklaard dat zij voorafgaande aan hun beëdiging als lid van het kabinet alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies hebben neergelegd of daartoe de noodzakelijke vereiste stappen in gang hebben gezet. Minister Grapperhaus blijft een promovendus begeleiden die naar verwachting op afzienbare termijn promoveert. Ik zal twee uur in de week onbezoldigd en onder begeleiding van een bevoegd docent les maatschappijleer blijven geven op de Johan de Witt Scholengroep te Den Haag. Tevens continueer ik mijn q.q. lidmaatschap in VN-verband van het High Level Panel on Water en de Circle of Leadership on the prevention of and response to sexual exploitation and abuse in United Nations operations.

De leden van het kabinet die geen deel uitmaakten van het vorige kabinet, hebben voor hun benoeming nevenfuncties beëindigd die zij vervulden bij diverse rechtspersonen of daartoe de noodzakelijke vereiste stappen in gang gezet. De verwerking hiervan, onder meer in de openbare registers van de Kamer van Koophandel, neemt enige tijd in beslag. De bijlage bij deze brief bevat een overzicht van beëindigde nevenfuncties behoudens de nevenfuncties die als zodanig behoorden bij de opgezegde hoofdfunctie, functies binnen het kader van het lidmaatschap van een politieke partij en comité»s van aanbeveling.

Door de volgende bewindspersonen is door het zetten van de hiertoe noodzakelijke vereiste stappen een regeling getroffen of in gang gezet ten aanzien van relevante financiële en zakelijke belangen die het risico in zich dragen van (schijnbare) belangenverstrengeling:

 • Minister Grapperhaus heeft zijn partnerschap bij Allen & Overy beëindigd met ingang van zijn benoeming waarbij de bedragen zijn gefixeerd waarop hij nog recht heeft op grond van het beëindigde partnerschap. Verder heeft hij de vereiste stappen gezet om verschillende belangen (aandelen in Kapje Koffietein BV, KvK nr. 33237646, effecten in Robox Holding BV, certificaten uitgegeven door stichting administratiekantoor stadion Amsterdam, KvK nr. 41210046, aandelen in Dominus Vinum BV, KvK nr. 54760046, een commanditair vennootschap in Vectis Maritime CV, KvK nr. 52594971) op afstand te plaatsen door deze onder te brengen in een stichting administratiekantoor Stichting Beheer Zakelijke Belangen F.B.J. Grapperhaus met drie onafhankelijke bestuurders. Tot slot heeft hij bij twee banken een effectenportefeuille die beiden op afstand zijn geplaatst door een vrije hand beheerovereenkomst zodat hij op deze portefeuilles geen invloed kan uitoefenen.

 • Minister van Engelshoven heeft besloten over te gaan tot ontbinding van een vennootschap (handelsnaam: I. van Engelshoven Beheer B.V. (KvK nr. 27322422)) waarin al geruime tijd geen werkzaamheden meer zijn verricht.

 • Minister Hoekstra heeft zijn partnerschap bij McKinsey & Company beëindigd met ingang van zijn benoeming waarbij de bedragen zijn gefixeerd waarop hij nog recht heeft op grond van het beëindigde partnerschap. Verder heeft hij de vereiste stappen gezet om zijn door vererving verkregen aandeel in enkele onroerende goederen op afstand te plaatsen door verlening van een onherroepelijke volmacht om namens hem alle rechtshandelingen met betrekking hiertoe te verrichten.

 • Minister Bruins heeft sinds 1992 de eenmanszaak «Card in motion» (KvK nr. 27143246) geregistreerd voor het ontwerpen van drukwerk en daarbij sinds 2008 de tweede handelsnaam «Bruno Bruins Advies» laten registeren en het verrichten van advieswerkzaamheden als doelomschrijving toegevoegd aan de eenmanszaak. Hij beëindigt de eenmanszaak zodra de oprichting van een stichting met een onafhankelijke bestuurder is afgerond die de domeinnaam «Card in motion» zal gaan beheren.

 • Minister Kaag heeft een aandelenportefeuille op afstand geplaatst door een vermogensbeheersovereenkomst met een bank die deze aandelen gaat beheren.

 • Staatssecretaris Knops heeft de vereiste stappen gezet om zijn belangen in Jorim BV (KvK nr. 67075800) op afstand te plaatsen door deze onder te brengen in een stichting administratiekantoor met een onafhankelijke bestuurder.

Tot slot hebben enkele bewindspersonen gemeld dat (delen van) een woning in hun bezit of (mede) in het bezit van hun partner worden verhuurd.

Ik heb als formateur geoordeeld dat dit geen relevante zakelijke belangen zijn die een bijzondere regeling vergen

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Overzicht beëindigde nevenfuncties

 • Minister Zijlstra

  Young political leaders committee World Economic Forum (lid)

 • Minister Grapperhaus

  Deeltijd Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Maastricht

  Redacteur Juridisch tijdschrift Ondernemingsrecht

  Curatorium Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN) (lid)

  Columnist Financieel Dagblad

  Stedelijk Museum Amsterdam (voorzitter RvT)

  Beroepscommissie licentiezaken KNVB (lid)

  Stichting Karoo Care (voorzitter)

 • Minister Ollongren

  Raad van Advies internationale bacheloropleiding Philosophy, Politics

  & Economics, Vrije Universiteit Amsterdam (lid)

  Curatorium VNO-NCW (lid)

  Raad van Advies Marker Wadden, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat (lid)

  TM-groep Algemene Bestuursdienst (lid)

  Bestuur Els Borst Netwerk (lid)

 • Minister van Engelshoven

  Stichting Theater Delft (lid RvT)

  Stichting Nederlands Jeugdinstituut (lid RvT)

 • Minister Hoekstra

  Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam (voorzitter RvT)

  Stichting vrienden van het Hubrecht Instituut (lid bestuur)

  Bewonersvereniging Vossiusstraat (bestuurder)

  Ambassadeur Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

 • Minister Bijleveld-Schouten

  Interprovinciaal Overleg (voorzitter)

  Pensioenfonds Caribisch Nederland (voorzitter RvT)

  Bestuur Oranjefonds (lid)

  Oorlogsgravenstichting (lid RvA)

  Jury Overheidsmanager van het jaar (lid)

  Instituut GAK (lid RvA)

  Bestuurlijk Ketenberaad (voorzitter)

 • Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga

  Bestuur European Internetforum, EIF (lid)

  Science and technology options assessment panel, STOA (lid)

  Bestuur Knowledge4Innovation Forum, K41 (lid)

  Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland (voorzitter RvT)

 • Minister Koolmees

  Curatorium Rijksacademie Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (lid)

 • Minister Schouten

  Mission Aviation Fellowship (lid RvT)

  Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (lid RvT)

  Bestuur Stichting Gabriël Financiële Bescherming (lid)

  Stichting Elah (lid RvA)

 • Minister Bruins

  Nederlandse Publieke Omroep (voorzitter RvT)

  Movares Group BV (lid RvC)

  Ambassadeur UNICEF Den Haag

  Stichting Lezen & Schrijven (lid RvT)

  Gas Terra BV (voorzitter RvC)

 • Staatssecretaris Harbers

  Havenvereniging Rotterdam (lid RvA)

 • Staatssecretaris Knops

  Algemeen Bestuur Atlantische Commissie (lid)

  Vereniging Onze Luchtmacht (lid RvA)

  Reservist krijgsmacht

  Klankbordgroep Vebego International (lid)

  Cortex BV (lid RvA)

  Spring Kinderopvang (lid RvT)

 • Staatssecretaris Snel

  NpM, Platform inclusive finance (chairman board)

 • Staatssecretaris Van Veldhoven-van der Meer

  Bestuur Maas Theater Rotterdam (lid)

  Programmaraad Rathenau Instituut (lid)

  Bestuur Femmes leaders Den Haag (lid)

  Stichting Streekproducten Nederlanden (lid RvT)

  Dialoogleider Raad van Kinderen (Missing Chapter Foundation)

Naar boven