34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2017

Hierbij treft u aan het overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures.

Justitie en Veiligheid

  • a) Wetsvoorstel wijziging regeling schorsing voorlopige hechtenis (Kamerstuk 32 882)

  • b) Wetsvoorstel versterking presterend vermogen politie (Kamerstuk 33 747)

  • c) Wetsvoorstel echtscheiding zonder rechter (Kamerstuk 34 118)

  • d) Wetsvoorstel informatiegaring in civiele zaken (Kamerstuk 33 079)

  • e) Wetsvoorstel eigen bijdrage aan kosten strafvordering en de slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067)

  • f) Wetsvoorstel enkelvoudig hoger beroep kantonzaken (Kamerstuk 33 316)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • a) Wetsvoorstel dat er een grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Kamerstuk 32 522)

  • b) Wetsvoorstel intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Kamerstuk 34 529)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Wetsvoorstel Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) (Kamerstuk 33 661)

Financiën

  • a) Wetsvoorstel vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst (Kamerstuk 33 714)

  • b) Wetsvoorstel Btw-constructies met (on)roerende zaken (Kamerstuk 30 061)

Sociale Zaken en werkgelegenheid

Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof (Kamerstuk 34 617)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstel wijziging Wet afbreking zwangerschap (Kamerstuk 34 673)

Voor de goede orde zij voorts vermeld dat het kabinet in verband met het gestelde in het regeerakkoord niet voornemens is de volgende wetsontwerpen (verder) in procedure te brengen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetsontwerp uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen.

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid

Wetsontwerp Interimwet veedichte gebieden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven