Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934687 nr. 9

34 687 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 oktober 2018

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel VA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VB

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (Kamerstukken 34 821) tot wet is of wordt verheven, wordt het in artikel 10, onderdeel B, voorgestelde artikel 1019ie gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.»geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld in welke gevallen de rechter de in het ongelijk gestelde partij kan veroordelen in de kosten, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het voorstel voor een Wet bescherming bedrijfsgeheimen zijn door leden van verschillende fracties zorgen geuit over de toepassing van het voorgestelde artikel 1019ie van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, dat de rechter de mogelijkheid geeft de in het ongelijk gestelde partij in een procedure over de inbreuk op een bedrijfsgeheim, in de volledige proceskosten van de wederpartij te veroordelen (Kamerstukken I 2017/18, 34 821, B en D). In mijn, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming uitgebrachte, reactie in de nadere memorie van antwoord (Kamerstukken I 2017/18, 34 821, E) is aangegeven dat de toepassing zorgvuldig zal worden gemonitord en zal worden geëvalueerd. In aansluiting daarop wordt met deze nota van wijziging erin voorzien dat indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft, bij algemene maatregel van bestuur kan worden geduid in welke gevallen deze bijzondere bepaling inzake kostenveroordeling zal worden toegepast. Bij die duiding zal rekening worden gehouden met hetgeen in de schriftelijke discussie met de Eerste Kamer is vermeld. Deze nota van wijziging wordt mede namens de Minister voor Rechtsbescherming ingediend.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes