34 675 Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 21

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met de komende saneringsopgave voor asbest daken veel asbest verwerkt moet worden en dat dit kosten met zich meebrengt,

overwegende dat het risico bestaat dat hierdoor vaker asbest en met asbest vervuild bouwafval illegaal gestort wordt;

verzoekt de regering, er bij bevoegde gezagen er op aan te dringen om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer regelmatig over het landelijk beeld daarvan te informeren;

verzoekt de regering, bij de Programmatische Aanpak Asbestdakensanering in te zetten op de effectieve bestrijding door de bevoegde gezagen van het illegaal storten van asbest, daarbij de relevante partijen zoals natuurbeheerders te laten betrekken en het Landelijk Asbestvolgsysteem te benutten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Gijs van Dijk

Naar boven