34 674 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 7 juni 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vernummering van het vierde tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Indien de pensioenuitvoerder de deelnemer of de gewezen deelnemer elektronisch informatie verstrekt, is hij verplicht de elektronisch verstrekte informatie te bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde dan wel tot één jaar na het aflopen van de uitkering aan de nabestaanden. De deelnemer of de gewezen deelnemer kan ten hoogste eenmaal per jaar de elektronisch verstrekte informatie opvragen.

II

Aan artikel II, onderdeel G, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vernummering van het vierde tot vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 4. Indien de pensioenuitvoerder de deelnemer of de gewezen deelnemer elektronisch informatie verstrekt, is hij verplicht de elektronisch verstrekte informatie te bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde dan wel tot één jaar na het aflopen van de uitkering aan de nabestaanden. De deelnemer of de gewezen deelnemer kan ten hoogste eenmaal per jaar de elektronisch verstrekte informatie opvragen.

Toelichting

Momenteel hebben pensioenuitvoerders alleen de verantwoordelijkheid dat elektronisch verstrekte pensioeninformatie door de deelnemer kan worden opgeslagen; zij hebben geen verplichting om de verstrekte informatie te bewaren. De deelnemer is verantwoordelijk voor het bewaren van alle pensioeninformatie. Indiener acht deze verantwoordelijkheidsverdeling te eenzijdig.

Het elektronisch verzenden van pensioeninformatie is voor pensioenuitvoerders zeer voordelig. Om te vermijden dat alle pensioeninformatie uitgedraaid dient te worden, is het belangrijk dat deze informatie veilig wordt bewaard. Daarom regelt dit amendement dat pensioenuitvoerders die de deelnemer elektronisch informatie verstrekken, verplicht zijn om deze informatie te bewaren tot één jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde en tot één jaar na het aflopen van het (bijzonder) nabestaandenpensioen. Elke (gewezen) deelnemer kan ten hoogste eenmaal per jaar zonder bijkomende kosten de elektronisch verstrekte pensioenoverzichten opvragen. Dit kan gaan over een specifiek pensioenoverzicht, een aantal pensioenoverzichten of de hele geschiedenis van elektronisch verstrekte pensioenoverzichten. Dit amendement heeft betrekking op documenten die elektronisch verstrekt zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel.

De Belastingdienst bewaart elektronisch verstuurde documenten bijvoorbeeld in het portal van de rijksoverheid. Pensioenuitvoerders kunnen aan de verplichtingen uit onderhavig amendement voldoen indien ze een gelijksoortige portal hebben voor (gewezen) deelnemers. Ook kunnen zij ervoor kiezen om op aanvraag alle overzichten beschikbaar te stellen.

Indiener verzoekt de regering bij algemene maatregel van bestuur regels op te stellen over de overgang van het register met overzichten bij fusie, splitsing of verhuizing van een pensioenuitvoerder.

Omtzigt

Naar boven