34 655 EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 815

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2017

Op 13 december 2016 heeft de Europese Commissie het voorstel betreffende de herziening van Verordening (EG) 883/2004/EG over de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels en de Implementatieverordening coördinatie sociale zekerheid (EG) 987/2009 uitgebracht. Op 15 februari a.s. vindt er een Algemeen Overleg plaats over dit onderwerp. U heeft het BNC-fiche inmiddels ontvangen (Kamerstuk 22 112, nr. 2299).

Op 24 januari jl. stelde u mij, onder verwijzing naar artikel 4 van de Goedkeuringswet bij het Verdrag van Lissabon, ervan in kennis dat de Tweede Kamer het onderhavig EU-voorstel van zodanig belang acht dat zij over de behandeling daarvan op bijzondere wijze wenst te worden geïnformeerd en de regering verzoekt geen onomkeerbare stappen te zetten in het onderhandelingsproces over het voorstel totdat een overleg hierover tussen regering en Kamer heeft plaatsgevonden (Zie bijlage bij Kamerstuk 34 655, nr. 1).

De commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiernaast bij brief van 1 februari jl. mij een aantal verzoeken gedaan. Bijgaand mijn reactie.

Conform het verzoek van de commissie zal ik:

  • de Kamer periodiek, door middel van rapportages bij de geannoteerde agenda van de Raad, informeren over de voortgang van de onderhandelingen;

  • de Kamer tijdig informeren wanneer ik meen in de onderhandeling af te moeten wijken van het kabinetsstandpunt zoals weergegeven in het BNC-fiche en/of nadien vastgelegd met de Tweede Kamer;

  • de Kamer te informeren wanneer er substantiële nieuwe elementen aan de oorspronkelijke voorstellen worden toegevoegd tijdens de EU onderhandelingen;

  • de Kamer tijdig te informeren over opties die voorliggen ter besluitvorming in de Raad en de onderliggende overlegfora die gevolgen hebben voor belangrijke elementen van de voorgestelde wijzigingen en/of de Nederlandse inzet;

  • de Kamer tijdig te informeren als er een akkoord aanstaande is zodat uw Kamer zich hierover een oordeel kan vormen;

  • zodra de onderhandelingen in de Raad en het Europees parlement zijn afgerond uw Kamer een appreciatie te sturen van het behaalde resultaat in relatie tot de oorspronkelijke onderhandelingsinzet.

Met deze toezegging kom ik tegemoet aan het verzoek van uw Kamer. Het voorgaande laat onverlet dat uw Kamer hierover op elk gewenst moment opnieuw van gedachten kan wisselen.

Het Maltees voorzitterschap heeft halverwege februari voorzien in de start van de eerste inhoudelijke besprekingen in Brussel. Vervolgens vindt er op 3 maart de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal beleid, plaats in Brussel. Dit voorstel staat geagendeerd op deze Raad. De Geannoteerde Agenda voor deze Raad wordt uw Kamer separaat toegezonden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven