34 627 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN

Ontvangen 25 januari 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste onderdeel drie onderdelen ingevoegd, luidende:

1a. Onderdeel x komt te luiden:

x. garantie van oorsprong:

gegevens op een rekening waarmee wordt aangetoond uit welke energiebron een producent een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt of dat elektriciteit is opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;.

1b. Onderdeel y komt te luiden:

y. rekening:

staat waarop een tegoed van garanties van oorsprong kan worden geboekt in het elektronische systeem voor het uitgeven en innemen van garanties van oorsprong en waarmee wordt bijgehouden voor welke hoeveelheid elektriciteit garanties van oorsprong zijn verstrekt en aan wie de garanties van oorsprong op enig moment toekomen;.

1c. Onderdeel ac vervalt.

II

In artikel I, onderdeel J, worden voor het eerste onderdeel twee onderdelen ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid komt onderdeel h te luiden:

  • h. op verzoek van een producent vast te stellen voor welke energiebronnen diens productie-installatie geschikt is om elektriciteit op te wekken, of sprake is van een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, alsmede of de inrichting om te meten geschikt is voor de meting van de elektriciteit die met de productie-installatie wordt opgewekt en op een net of een installatie ingevoed;.

0a1. In het eerste lid vervalt onderdeel i.

III

In artikel I worden na onderdeel AG vier onderdelen ingevoegd, luidende:

AG0a

Artikel 73 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Onze Minister is belast met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit.

2. In het derde lid wordt «gemeten hoeveelheid duurzame elektriciteit of elektriciteit opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling overlegt» vervangen door «gemeten hoeveelheid elektriciteit overlegt».

AG00a

Artikel 75 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

2. In de tekst wordt «voor duurzame elektriciteit toont bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt uit hernieuwbare bronnen» vervangen door »toont bij uitsluiting aan uit welke energiebron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt en indien het een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling betreft, toont bij uitsluiting aan dat de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling».

AG000a

Artikel 76, eerste lid, wordt «voor duurzame elektriciteit» telkens vervangen door «voor elektriciteit».

AG0000a

Artikel 77, derde lid, komt te luiden:

  • 3. De regels, bedoeld in het tweede lid, kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte bron en of sprake is van een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

IV

In artikel I wordt na onderdeel AJ een onderdeel ingevoegd, luidende:

AJa

Artikel 95k, derde lid, komt te luiden:

  • 3. De betrouwbaarheid van de opwekkingsgegevens van de elektriciteit garanties van oorsprong worden verstrekt, wordt door middel van die garanties van oorsprong gewaarborgd.

Toelichting

Dit amendement zorgt voor 100% certificering van het stroometiket («Full Disclosure»), zodat meer transparantie ontstaat over de herkomst van elektriciteit in de Nederlandse energiesector. In de huidige situatie en in het wetsvoorstel geldt deze verplichting alleen voor duurzame elektriciteit, in de vorm van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Het is onduidelijk voor de consument waar de resterende grijze elektriciteit vandaan komt en naartoe gaat. De consument heeft in een eerlijke elektriciteitsmarkt bovendien recht op inzicht in de herkomst en de werkelijke CO2-afdruk van grijze stroom. De verplichting om transparant te zijn over de herkomst van stroom maakt een betrouwbare vergelijking tussen leveranciers mogelijk. Het amendement zorgt bovendien voor een gelijk speelveld tussen producenten van groene en grijze elektriciteit. De Council of European Energy Regulators (CEER), waar de ACM lid van is, beveelt 100% transparantie aan voor de stroommarkt: zowel het groene als het grijze deel wordt dan volledig gecertificeerd zodat de herkomst duidelijk is. Oostenrijk en Zwitserland hebben volledige certificering reeds succesvol ingevoerd, het aandeel duurzame elektriciteit is daar gestegen. Er zijn geen technische bezwaren die volledige certificering in de weg staan, aangezien de productie van grijze stroom nu al geregistreerd wordt. Er worden weinig uitvoeringsproblemen voorzien voor CertiQ. De kosten van invoering zijn beperkt en zijn voor consumenten verwaarloosbaar. Het amendement voorziet niet in een transparantieverplichting voor gas uit niet-hernieuwbare bronnen. De meeste energieproducenten en -leveranciers zijn aangesloten bij het systeem voor registratie van elektriciteit (CertiQ). Dit systeem wordt nog niet gebruikt voor registratie van gas.

Dik-Faber Jetten

Naar boven