Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734588 nr. 16

34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 21 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel 88, derde lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. een beschrijving van de wettelijke bevoegdheden en technische mogelijkheden van de dienst;

  • e. het door de dienst geboden niveau van gegevensbescherming.

II

Artikel 166 vervalt.

Toelichting

De afgelopen jaren is er vanwege de schandalen rondom buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten veel aandacht geweest voor de mate waarin en wijze waarop de Nederlandse diensten met hen samenwerken. Twee aangenomen moties-Schouw (D66) hebben geleid tot toezichtsrapporten van de CTIVD (nrs. 48 en 49) over de criteria voor samenwerking met buitenlandse diensten en de uitwisseling van niet-geëvalueerde gegevens door de AIVD en de MIVD (Kamerstukken II 2015/16, 29 924, nr. 142). Daaruit blijkt dat er nog veel verbetering mogelijk, en noodzakelijk, is. Dit amendement legt in lijn daarmee in artikel 88 enkele extra criteria vast waaraan in de wegingsnotitie getoetst moet worden.

Die wegingsnotities worden nu reeds opgesteld en gebruikt, maar zijn nog niet altijd op orde. Om die reden heeft de regering in het overgangsrecht voorgesteld de bepaling over de wegingsnotities de komende twee jaar nog niet in werking te laten treden. Hoewel het opstellen hiervan uiteraard zorgvuldig moet gebeuren, acht de indiener van dit amendement dit, net als de CTIVD, onverantwoord. Veel van die notities zitten blijkens CTIVD-rapportages al in de pijplijn en zouden dan in de transitie naar de nieuwe wet gewoon afgerond moeten kunnen worden. Daarom laat het amendement artikel 166 vervallen.

Verhoeven