34 556 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)

Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2016

Uw Kamer heeft 7 november jl. tijdens het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2017 gevraagd om een nadere toelichting op de budgettaire inpassing van de voucherregeling voor werkenden die de aftrek scholingsuitgaven per 2018 gaat vervangen. Uw Kamer heeft gevraagd of de kasschuiven conform de begrotingsregels zijn; of er voorbeelden zijn van vergelijkbare kasschuiven en in hoeverre kasschuiven dekking kunnen bieden voor alternatieve voorstellen, bijvoorbeeld voor problematiek op de OCW-begroting.

Kasschuiven dienen conform de begrotingsregels ingepast te worden onder de uitgavenkaders. Op die manier sturen we op een degelijke meerjarige begroting. Kasschuiven kunnen geen dekking vormen, maar kunnen wel dekking, bijvoorbeeld een bezuiniging, in het juiste ritme plaatsen.

De te dekken problematiek binnen de begroting van OCW bedraagt 106 mln. vanaf 2017. In lijn met de begrotingsregels wordt deze problematiek gedekt binnen het beleidsterrein van OCW. De aftrek scholingsuitgaven levert een besparing op van structureel 106 mln. Het kabinet heeft besloten om de aftrek scholingsuitgaven niet met ingang van 2017 maar per 2018 af te schaffen, zodat er voldoende tijd is voor een goede uitwerking van en communicatie over de nieuwe regeling van scholingsvouchers. Het CPB heeft ook gewezen op het belang van een goede communicatie richting burgers en bedrijven over de alternatieve regeling.

Hierdoor dreigde een besparingsverlies van 106 mln. in het kader voor 2017. Ter dekking van de problematiek in 2017 wordt in de periode 2018 tot en met 2022 een bedrag van 21,2 mln. extra bezuinigd op de voucherregeling. Met een kasschuif worden de opbrengsten van de extra ombuiging naar het juiste jaar geschoven.

Onderstaand twee voorbeelden van kasschuiven die bij Voorjaarsnota 2016 (Kamerstuk 34 485, nr. 1) aan de Kamer zijn gecommuniceerd.

In mln. euro, + is saldobelastend

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Defensie – herijking dip

– 200

– 150

0

67

217

66

2. VWS – kapitaallasten Jeugdzorg Plus

14

– 5

– 4

– 3

– 2

0

  • 1. Er vindt een kasschuif plaats ten behoeve van de herijking van investeringsplannen, onder meer bij de projecten Groot Pantserwielvoertuig Boxer, Precision Guided Ammunition, NH90, het door het RVB geprognosticeerde nieuwbouwprogramma voor de infrastructuurprojecten en enkele IT-projecten. Hiermee kunnen deze investeringsplannen en -projecten in lijn worden gebracht met de actuele stand van zaken en prioriteiten.

  • 2. In 2016 was er 18,6 mln. beschikbaar voor de subsidieregeling Huisvestingslasten gesloten jeugdzorg. Aan dit budget is 14 mln. toegevoegd door middel van een kasschuif uit de jaren 2017–2020. Deze toevoeging is gedaan om de huisvestingslasten van de instellingen jeugdzorg plus te uniformeren. In 2017 is 13,6 mln. beschikbaar voor deze regeling.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven