34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juni 2017

In het algemeen overleg van de Vaste Commissie voor Financiën op 27 oktober 2016 is met mij de voortgangsrapportage «Heffing box 3 op basis van werkelijk rendement» besproken.1 Ik heb toegezegd de varianten uit de voortgangsrapportage verder uit te diepen en tevens onderzoek te doen naar mogelijke aanpassingen binnen het forfaitaire systeem die aan de kritiek op de huidige vermogensrendementsheffing tegemoetkomen.

Hierbij zend ik u de technische rapportage met de extra informatie van de verdieping die in de periode tussen Prinsjesdag 2016 en nu heeft plaatsgevonden2. Deze informatie kan behulpzaam zijn bij het maken van een keuze door een nieuw kabinet voor een heffing over het inkomen uit vermogen die beter aansluit bij de werkelijk behaalde rendementen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Kamerstuk 34 552, nr. 28

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven