Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-X nr. 10

34 550 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2016

In uw brief van 3 oktober 2016 over de toekomst van Paresto verzoekt u mij de in mijn brief van 14 september 2016 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 131) genoemde jaarlijks oplopende besparing van € 4 miljoen per 2025 inzichtelijk te maken en nader te onderbouwen. Met deze brief geef ik aan dat verzoek gehoor. De besparing wordt voorzien op basis van twee categorieën maatregelen: samenwerking met de markt en verbetering van de bedrijfsvoering.

Samenwerking met de markt

In mijn brief van 14 september jl. heb ik u laten weten dat Paresto geleidelijk meer met marktpartijen zal gaan samenwerken. Steeds zal de doelmatigheidsafweging worden gemaakt tussen zelf doen of samenwerken met of overdragen aan de markt. Om het huidige personeel te ontzien en de transitiekosten van grootschalige uitbesteding te vermijden, wordt de overdracht van werkzaamheden aan de markt gekoppeld aan het natuurlijk personeelsverloop. Dit leidt tot een afname van directe en indirecte personeelskosten en een structurele besparing van € 1,3 miljoen per jaar vanaf 2023.

Daarnaast gaat Paresto werken aan het verbeteren van marketingactiviteiten, assortimentsbeheer en banqueting activiteiten in samenwerking met de markt. Ook wordt het voedselproductieproces opnieuw ingericht en geconcentreerd op enkele grotere locaties. Deze maatregelen samen leiden tot een besparing van € 0,7 miljoen per jaar vanaf 2023.

Verbetering van de bedrijfsvoering

Het project Uitbesteding Cateringdiensten Defensie heeft bruikbare inzichten opgeleverd, onder andere om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van Paresto te verbeteren. Deze inzichten zijn vertaald in concrete maatregelen zoals het hanteren van afzonderlijke prijslijnen voor defensie- en niet-defensiemedewerkers, het invoeren van een centrale personeelsplanning om de beschikbare capaciteit efficiënter in te zetten, het introduceren van onbemande kassa’s en het aanscherpen van het merkenbeleid. Dit leidt in 2023 tot een besparing van € 1,5 miljoen per jaar.

Langlopende maatregelen

Bovenstaande maatregelen genereren samen een opbrengst van € 3,5 miljoen per jaar vanaf 2023. Het is evenwel de verwachting dat de opbrengsten van een aantal maatregelen, in het bijzonder het gebruik van onbemande kassa's en de samenwerking met de markt, na die periode nog oplopen. Hierdoor is het de verwachting dat vanaf 2025 een besparing van € 4 miljoen per jaar mogelijk is.

Tot slot

Al deze maatregelen moeten de ontwikkeling van Paresto tot een duurzame cateringorganisatie ondersteunen. Het spreekt vanzelf dat de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel worden betrokken bij de verdere uitwerking van de maatregelen.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert