Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-X nr. 131

34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2016

In mijn brief van 23 september 2015 over het stopzetten van het uitbesteden van de cateringdienstverlening (Kamerstuk 34 300 X, nr. 5) heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen de bedrijfsvoering van Paresto doelmatiger te maken en de cateringdienstverlening op termijn meer in samenwerking met de markt te laten uitvoeren, rekening houdend met het natuurlijk verloop en de samenstelling van het huidige personeelsbestand. Met deze brief informeer ik u over de nadere uitwerking van deze voornemens.

Bedrijfsvoering

Hoewel het project Uitbesteding Cateringdiensten Defensie is stopgezet, heeft het onderzoek naar de uitbesteding waardevolle inzichten opgeleverd over het vergroten van de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van Paresto. Deze inzichten zijn vertaald in verschillende concrete maatregelen. Het gaat hierbij om het hanteren van separate prijslijnen voor defensie- en niet-defensiemedewerkers, het invoeren van een centrale personeelsplanning, het inzetten van onbemande kassa’s, het verder terugdringen van contante betalingen en het aanscherpen van het merkenbeleid bij de inkoop van producten en ingrediënten. Met deze maatregelen kan een besparing worden bereikt.

Samenwerking met de markt

Uit het onderzoek naar de uitbesteding is ook gebleken dat verdere samenwerking met de markt de cateringkosten voor Defensie kan verlagen. Paresto zal geleidelijk meer met marktpartijen gaan samenwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerking op het gebied van marketingactiviteiten, het voedselproductieproces, conceptontwikkeling en banqueting. Steeds zal de doelmatigheidsafweging worden gemaakt tussen zelf doen of (op termijn en geleidelijk) samenwerken met of overdragen aan de markt. Dit zal de komende jaren tot aanvullende besparingen leiden. Om het huidige personeel te ontzien en de transitiekosten die met grootschalige uitbesteding gepaard zouden gaan te vermijden, zal het overdragen van werkzaamheden aan de markt worden gekoppeld aan het natuurlijk personeelsverloop. Op deze manier zal het personeelsbestand van Paresto geleidelijk in omvang afnemen.

Het natuurlijk verloop is de komende jaren nog relatief beperkt en de samenwerkingsmogelijkheden zijn dan nog bescheiden. Als het natuurlijk verloop toeneemt, naar verwachting rond 2023, zal de samenwerking met de markt verder worden geïntensiveerd.

Opbrengsten

Door bovengenoemde maatregelen in te voeren kan naar verwachting een besparing worden bereikt die oploopt tot € 4 miljoen per jaar vanaf 2025. Deze opbrengst overstijgt de besparing van € 1 miljoen per jaar, die – vooruitlopend op de uitbesteding van Paresto – vanaf 2018 al was ingeboekt. De hele opbrengst komt ten goede aan de taakstelling Rijksdienst voor Defensie, zoals verwerkt in de nota In het belang van Nederland.

Tot slot

De benoemde voorgenomen maatregelen dragen bij aan de ontwikkeling van Paresto tot een kleinere maar meer doelmatig werkende cateringorganisatie. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden de medezeggenschap en de centrales van overheidspersoneel op de gebruikelijke wijze betrokken. Ik zal uw Kamer via het jaarverslag Defensie op de hoogte houden van de voortgang.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert