34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

Hierbij informeer ik uw Kamer over het Wob-besluit dat betrekking heeft op de audits van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de voortgang hiervan.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek d.d. 12 december 2016 tot openbaarmaking van documenten die zien op het besluit om de audit naar de CIOT bevragingen over 2015 niet uit te voeren en informatie over de voortgang van de audit naar CIOT bevragingen over 2016 en het verslag van deze audit.

Het CIOT beheert een geautomatiseerd informatiesysteem (CIS) voor telefoon- en internetgegevens. Opsporingsdiensten, veiligheidsdiensten en inlichtingendiensten kunnen via dit centrale systeem van het CIOT opvragen in onderzoek benodigde persoonsgegevens die horen bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen opvragen, onder de daarvoor geldende voorwaarden. Het CIOT is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

1. De voortgang van de audit over 2016 en het verslag van deze audit

In september 2016 heeft de Auditdienst Rijk de opdracht gekregen de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • 1. Het Export en Load proces bij de aanbieders van telecomdiensten;

  • 2. Het CIOT beheer, met name ten aanzien van de rubriceringsvereisten;

  • 3. De beveiliging van de koppelvlakken tussen CIS en de afnemers;

  • 4. De rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en Kmar.

De onderzoeken worden uitgevoerd in de periode december 2016 tot en met juli 2017.

Conform de afspraken in de ministerraad worden de definitieve rapporten binnen zes weken op de departementale pagina van de website van de rijksoverheid geplaatst, tenzij er gegronde redenen zijn dit niet te doen (zoals de veiligheid van de Staat, vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens, persoonsgegevens, het belang van internationale betrekkingen en de economische en financiële belangen van de Staat).1

Daarnaast zal een verslag worden opgesteld over de uitkomsten van de audit, welke met u zal worden gedeeld.

Aanvullend op de opdracht van de Auditdienst Rijk voert de interne auditdienst van de Nationale Politie een interne audit uit naar de rechtmatigheid van haar bevragingen. De interne auditdienst politie houdt daarbij dezelfde planning aan als het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

De uitkomsten van zowel de audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk als de uitkomsten van de interne audit naar de rechtmatigheid van de bevragingen bij de Nationale Politie door de interne auditdienst van de politie zullen worden meegenomen in het bovengenoemde verslag dat met u wordt gedeeld.

2. Besluit om de audit in 2015 niet uit te voeren

In 2015 is geen audit uitgevoerd naar het beheer van het CIOT. Tot 2016 werd de in artikel 8, lid 2 van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie neergelegde verplichting opgevat als strekkende tot het eens in de twee of drie jaar uitvoeren van een audit. Hierop is het besluit gebaseerd om over het jaar 2015 geen audit uit te voeren naar het beheer van CIOT.

Uit het verslag dat in 2015 met de Tweede Kamer is gedeeld (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 6) bleek dat het CIOT aan de 160 gestelde normen voldoet. Hierin is gerapporteerd dat op drie normen een aanbeveling is gedaan, waaraan direct opvolging is gegeven.

Op 29 september 2016 wordt in de begeleidende nota van de opdrachtbrief aan de Auditdienst Rijk gemeld dat op grond van artikel 8 van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie de Minister van Justitie jaarlijks een audit uit dient te voeren naar het functioneren van het CIOT Informatie Systeem (CIS). Vanaf 2016 vindt de audit dan ook jaarlijks plaats.

Graag merk ik nog op dat de Nationale Politie in 2015 een interne audit heeft uitgevoerd van haar bevragingen van het CIOT, zoals eerder vermeld in kamerbrief van 1 juli 2015. De uitkomsten van deze interne audit zullen tevens worden meegenomen in het eerdergenoemd verslag over de uitkomsten van de audit 2016, zodat er een integraal beeld gegeven kan worden.

In de bijlage treft u het betreffende Wob-besluit aan2.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Kamerstuk 32 802, nr. 23

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven