Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-IX nr. 10

34 550 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017

31 066 Belastingdienst

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2016

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft de heer Omtzigt gevraagd (Handelingen II 2016/17, nr. 7, Algemene Financiële Beschouwingen) om een overzicht van de kosten van de reorganisatie van de Belastingdienst, uitgesplitst per post en per jaar. De heer Omtzigt vraagt voorts naar de verklaring voor het verschil tussen de kosten die in de begroting 2016 zijn vermeld (€ 1,1 mld.) en de kosten die in de begroting 2017 zijn vermeld (€ 2,3 mld.).

De kosten en de besparingen van de Investeringsagenda van de Belastingdienst zijn in tabel 1 opgenomen1. Het gaat om de besparingen als gevolg van de uitstroom van personeel en de kosten van de instroom van personeel, de met de uitstroomregeling gemoeide kosten en de kosten van de noodzakelijke materiële investeringen. Er is sprake van een tot en met 2019 oplopend saldo van cumulatieve kosten en besparingen van € 753 mln. Dit saldo daalt daarna tot € 309 mln. in 2024 en verbetert vervolgens elk jaar met € 136 mln.

Tabel 1: kosten en opbrengsten Investeringsagenda Belastingdienst
   

Bedragen x € 1 mln.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Structureel

A

Personeel

2

24

– 24

– 72

– 134

– 171

– 171

– 171

– 171

– 171

– 171

A1

 

wv Personele uitstroom

0

– 37

– 110

– 183

– 255

– 292

– 292

– 292

– 292

– 292

– 292

A2

 

wv Personele instroom

2

61

86

111

121

121

121

121

121

121

121

B1

Switch/uitstroomregeling

0

63

91

120

138

120

75

35

6

0

0

C

Materiële investeringen

33

188

169

100

55

35

35

35

35

35

35

Totaal

35

275

236

148

59

– 16

– 61

– 101

– 130

– 136

– 136

Saldo cumulatieve besparingen en kosten

35

310

546

694

753

737

676

575

445

309

X Noot
1

Regel B betreft zoals reeds gemeld in de beantwoording op de Kamervragen van de begroting Financiën (Kamerstuk 34 550 IX, nr. 8.) de geprognosticeerde kosten van Switch. Zoals gemeld in de antwoorden op de Kamervragen Omtzigt op 14 september bedragen de totale kosten voor de uitstroom naar de huidige inzichten meer dan de oorspronkelijk begrote € 648 miljoen. Zoals gisteren gemeld in de Kamerbrief beantwoording aanvullende vragen over de uitstroom bij de Belastingdienst wordt dit kwartaal zodra de totale uitstroom vaststaat de Kamer geïnformeerd. Een eventuele overschrijding wordt binnen de begroting van de Belastingdienst gedekt.

Het totaal van de kosten (A2, B en C) en de besparingen (A1) staat vermeld in de tabel op blz. 9 van de begroting 2017 Financiën IXB. De kosten (A2, B en C) tellen van 2015 t/m 2024 op tot de door de heer Omtzigt genoemde € 2,3 mld. (afgerond € 2,4 mld.). De besparingen (A1) zijn in dit bedrag niet meegenomen.

De middelen voor instroom van personeel (A2) en de materiële investeringen (C) staan op de Aanvullende Post Algemeen, van waaruit vrijgave van middelen plaatsvindt naar de begroting van de Belastingdienst. De middelen voor Switch (B) staan op de post Nominaal en Onvoorzien van de begroting van Financiën XIB.

De met de Investeringsagenda gemoeide middelen zijn in de begroting 2016 anders gepresenteerd dan in de begroting 2017. Deze andere presentatiewijze zowel in posten als in jaartallen heeft de door de heer Omtzigt terecht geconstateerde verwarring tot gevolg. In de begroting van 2016 zijn de jaren 2021 tot en met 2024 niet opgenomen (cumulatief € 624 mln.) en zijn de kosten van Switch (cumulatief € 648 mln.) niet bij de Investeringsagenda gepresenteerd. Deze twee factoren zijn de verklaring voor het verschil tussen de door de heer Omtzigt genoemde bedragen voor de begroting 2017 (€ 2,4 mld.) en de begroting 2016 (€ 1,1 mld.). In de bijlage is een aansluiting te vinden tussen de twee begrotingsstanden2.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Zoals ook opgenomen bij de beantwoording op de Kamervragen over de begroting Financiën, Kamerstuk 34 550 IX, nr. 8.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl