Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. E

34 550 Nota over de toestand van 's Rijks financiën

E MOTIE VAN HET LID STRIK C.S.

Voorgesteld 1 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat volwaardige participatie door iedereen een belangrijke doelstelling is van het kabinet,

overwegende, dat gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt daarvoor een cruciale randvoorwaarde is,

overwegende, dat uit tal van onderzoeken blijkt dat deze gelijke kansen in de praktijk niet worden waargemaakt en zelfs verder bedreigd worden, met name voor mensen uit de laagste sociaal economische klassen, migranten en mensen met een arbeidsbeperking, waardoor een tweedeling in de samenleving dreigt te ontstaan of verder te verdiepen,

verzoekt het kabinet in overleg te treden met de SER om ten behoeve van de komende kabinetsformatie scenario's en werkwijzen te ontwikkelen om de participatie en carrièremogelijkheden van deze groepen op de arbeidsmarkt te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Strik

Rinnooy Kan

Lintmeijer

Koffeman

Kox