Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734532 nr. 31

34 532 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Nr. 31 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 1 november 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel M, wordt aan artikel 33Ab een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bedrijf waarvan de productie van dierlijke meststoffen door melkvee in het kalenderjaar voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, in kilogrammen fosfaat, verminderd met de fosfaatruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, negatief is.

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een uitzondering op de generieke korting van rechten voor grondgebonden bedrijven, die latente plaatsingsruimte op hun bedrijf hebben. Dit is in lijn met de motie van de leden Dik-Faber/Koşer Kaya (Kamerstuk 33 979, nr. 117). De indieners zijn van mening dat bedrijven die de extra fosfaatproductie volledig op eigen grond kunnen aanwenden en die daarmee niet hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot, moeten worden ontzien.

Dik-Faber Koşer Kaya