34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK

Ontvangen 11 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II komt de algemene bepaling te luiden:

Algemene bepaling

  • 1. Nederland is een democratische rechtsstaat.

  • 2. Het staatsbestel is een stelsel van elkaar wederzijds controlerende en in evenwicht houdende overheidsorganen.

  • 3. De rechter is onafhankelijk.

  • 4. De overheid eerbiedigt en waarborgt de menselijke waardigheid, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.

  • 5. Openbaar gezag kan alleen worden uitgeoefend krachtens de Grondwet of de wet.

  • 6. Een ieder is gelijk voor de wet. Willekeur is verboden. De overheid respecteert de rechtszekerheid.

Toelichting

Dit amendement voorziet in het overnemen van de «extensieve variant» van een algemene bepaling bij de Grondwet uit de notitie van de regering.1 Volgens de indiener doet deze variant meer recht aan het doel van een algemene bepaling bij de Grondwet. De Raad van State stelde in haar advies dat bij het wetsvoorstel de vraag gesteld dient te worden wat precies de toegevoegde normatieve waarde van de bepaling is, omdat er «allerlei alternatieve invullingen» worden opengelaten. De indiener beoogt daarom met het overnemen van de extensieve variant een nadere invulling te bieden van de principes «rechtsstaat, democratie en grondrechten», zodat recht wordt gedaan aan de opmerking van de Raad van State dat er ten behoeve van een normatieve strekking van de bepaling inhoudelijke verduidelijking nodig is. Daarnaast doet het opnemen van de extensieve variant recht aan de opmerking van de Raad van State dat bepalingen met vooral symbolische waarde niet passen in de opvatting dat de Grondwet sober dient te zijn, met louter concrete en bindende rechtsregels. Tot slot hecht de indiener eraan dat in de extensieve variant expliciet is opgenomen dat iedereen gelijk is voor de wet.

Öztürk


X Noot
1

Herdruk van Kamerstuk 31 570, nr. I.

Naar boven