Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934506 nr. N

34 506 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 27 november 2018

De behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506) is tijdens het plenaire debat op 19 december 2017 na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefneemster aangehouden.

Op 16 oktober 2018 heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking1 de voortgangsbrief van de initiatiefneemster besproken2.

Naar aanleiding hiervan is op 31 oktober 2018 een brief gestuurd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De Minister heeft op 26 november 2018 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Van Luijk

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Den Haag, 31 oktober 2018

De behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506) is tijdens het plenaire debat op 19 december 2017 na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefneemster aangehouden.

Op dinsdag 16 oktober jongstleden heeft de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) de voortgangsbrief van de initiatiefneemster besproken3. Op advies van de commissie heeft de Kamer vervolgens besloten om de behandeling van het initiatiefvoorstel verder aan te houden, in afwachting van de evaluatie van het functioneren van het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO en de evaluatie van het IMVO-beleid door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), die beide dit jaar worden uitgevoerd.

De commissie heeft daarbij nadrukkelijk uitgesproken het wetsvoorstel in elk geval nog wel tijdens deze zittingsperiode van de Kamer te willen afhandelen.

Gezien deze wens verzoek ik u om de commissie op korte termijn te informeren over de stand van zaken en de verwachte afrondingsdatum van de genoemde evaluaties. Tevens verzoek ik u om beide evaluaties na afronding naar de Kamer te sturen.

Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, J.G. Vlietstra

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2018

In reactie op uw brief inzake de stand van zaken van de evaluaties van het Nederlands Nationaal Contactpunt (NCP) en het beleid gericht op internationaal maatschappelijk verantwoorden ondernemen (IMVO) door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), in het kader van de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid, kan ik u als volgt informeren.

De directie IOB van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2020 een beleidsdoorlichting gepland van het begrotingsartikel duurzame handel en investeringen (artikel 1 van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Binnen deze beleidsdoorlichting voert de directie IOB diverse studies uit. Eén deelstudie is gericht op het brede IMVO-beleid, waarvan het convenantenbeleid deel uitmaakt. Een andere deelstudie is gericht op het functioneren van het NCP.

In de brief aan de Tweede Kamer van 28 februari 2018 (Kamerstuk 26 485, nr. 257) is de intentie van de directie IOB gedeeld de deelstudies voor het einde van dit jaar af te ronden. Dit blijkt echter niet haalbaar. Directie IOB heeft deze verwachting bijgesteld naar het voorjaar van 2019. Een specifieker moment van afronding kan door de directie niet worden gegeven.

Het kabinet zal de deelstudies, begeleid door een beleidsreactie, met uw Kamer delen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Samenstelling:

Kox (SP) (vice-voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Van Kappen (VVD), Kuiper (CU), Schaap (VVD) (vice-voorzitter), Strik (GL), Knip (VVD), Faber-van de Klashorst (PVV), De Graaf (D66), Martens (CDA), Postema (PvdA) Vlietstra (PvdA) (voorzitter), Vac. (PVV), Lokin-Sassen (CDA), Van Apeldoorn (SP), Dercksen (PVV), D.J.H. van Dijk (SGP), Knapen (CDA), Lintmeijer (GL), Van Rij (CDA), Schaper (D66), Stienen (D66), Overbeek (SP), Sini (PvdA), Baay-Timmerman (50PLUS), Wever (VVD), Aardema (PVV), Van Leeuwen (PvdD)

X Noot
2

Kamerstukken I, 2018–2019, 34 506 M

X Noot
3

Kamerstukken I, 2018–2019, 34 506 M