34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2019

Bijgaand bied ik u, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het door ons overeengekomen Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aan1.

Tevens bied ik u hierbij de brief aan waarmee ik dit bestuursakkoord heb aangeboden aan de Eerste Kamer2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven