Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734453 nr. 13

34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 januari 2017

In artikel III, onderdeel B, artikel 765a, eerste lid, slotzin, van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «Deze informatie» ingevoegd: wordt op een voor de opdrachtgever duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt en.

Toelichting

Het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 7:765a van het Burgerlijk Wetboek verplicht de aannemer de opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig te informeren of en hoe hij verzekerd is, dan wel of hij een andere financiële zekerheid biedt voor het afbouwen van het bouwwerk bij insolventie en het herstellen van bouwfouten na de oplevering van het bouwwerk (dat kan ook een garantie- of waarborgregeling zijn). De aannemer is verplicht in ieder geval informatie te verstrekken over de omvang van de verzekering of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, looptijd en som waarvoor de verzekering is afgesloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt.

Deze nota van wijziging stelt zeker dat de aannemer objectieve informatie aan de opdrachtgever moet verschaffen, en dat hij deze op een duidelijke en begrijpelijke wijze overbrengt. Dit betekent dat de verschafte informatie in duidelijke en begrijpelijke taal moet zijn opgesteld en voor de gemiddelde opdrachtgever inzichtelijk en leesbaar moet zijn. Dit stelt hem in staat om een goede afweging te maken of hij met de betrokken aannemer de overeenkomst tot aanneming van werk wil sluiten. De aannemer zou aan zijn informatieverplichting kunnen voldoen door een standaarddocument met de relevante informatie aan te bieden, naar het voorbeeld van de financiële bijsluiter die bij financiële dienstverlening wordt gehanteerd, of de productwijzer uit de verzekeringsbranche.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur