Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202034430 nr. L

34 430 Staatscommissie Parlementair Stelsel

L VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 9 januari 2020

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning1 heeft in haar vergadering van 17 december 2019 gesproken over de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 20192 over uitvoering van de motie-Schalk c.s.3

De commissie heeft naar aanleiding van deze brief besloten de Kamer voor te stellen op 4 februari 2020 een plenair debat met de regering te houden over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, de eerste kabinetsreactie daarop en de uitvoering van de motie-Schalk c.s.

Tevens heeft zij de Minister op 18 december 2019 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 9 januari 2020 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT/ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONING

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag, 18 december 2019

De commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning heeft in haar vergadering van 17 december 2019 gesproken over uw brief van 6 december 20194 over uitvoering van de motie-Schalk c.s.5 U geeft daarin aan graag nog in december, en anders uiterlijk januari volgend jaar met de Kamer in debat te willen over deze motie. De commissie heeft naar aanleiding van uw brief besloten de Kamer voor te stellen op 4 februari 2020 een plenair debat met de regering te houden. Dit debat zal gaan over het gehele eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, de eerste kabinetsreactie daarop6 en de uitvoering van de motie-Schalk c.s.

In uw brief geeft u aan dat het niet mogelijk is het tweede deel van de kabinetsreactie voor het einde van het jaar naar de Kamers te sturen. Indien mogelijk, zou de commissie dit tweede deel wel graag (ruim) vóór het debat van 4 februari aanstaande willen ontvangen, zodat in het debat de volledige kabinetsreactie kan worden besproken.

In de motie-Schalk c.s. wordt de regering – kort gezegd – gevraagd te wachten met voortgaande stappen in het wetgevingsproces totdat in beide Kamers het debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie en de standpuntbepaling van de regering. Nu de commissie graag op 4 februari volgend jaar met u debatteert, verzoekt zij u in ieder geval tot dat moment de motie-Schalk c.s. te respecteren, en derhalve te wachten met voortgaande stappen in het wetgevingsproces. De commissie verzoekt u uiterlijk vrijdag 10 januari 2020, 12:00 uur te reageren.

Voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning, B. Dittrich

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2020

Op 18 december jl. heeft de Voorzitter van de commissie voor Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken mij geïnformeerd over het voorstel om op 4 februari a.s. een debat te voeren over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, de eerste kabinetsreactie daarop en de uitvoering van de motie-Schalk c.s. Ik dank u voor uw bereidheid om dit debat op korte termijn te voeren.

De commissie verzoekt mij om in ieder geval tot 4 februari de motie-Schalk c.s. te respecteren en geen voortgaande stappen te zetten in het proces van Grondwetswijziging inzake de verkiezingswijze van de Eerste Kamer. De Minister-President heeft de motie-Schalk c.s. ontraden in verband met de gebruikelijke volgorde waarin een regeringsvoorstel wordt behandeld. Desalniettemin ben ik bereid om, gelet op de bijzondere omstandigheid dat het voorstel mede betrekking heeft op de verkiezingswijze van de Eerste Kamer, het voorstel voorafgaand aan het komende debat nog niet aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen.

Verder verzoekt de commissie om het tweede deel van de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie indien mogelijk (ruim) vóór het debat van 4 februari te mogen ontvangen. Er wordt gewerkt aan een vervolg op het kabinetsstandpunt maar dit zal nog niet gereed zijn voor het debat. Ik kan nog geen toezegging doen over de termijn waarbinnen het vervolg gereed zal zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Samenstelling:

Kox (SP), Koffeman (PvdD), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Koole (PvdA). Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), Wever (VVD), Bezaan (VVD), Van der Burg (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Dittrich (D66) (voorzitter), Doornhof (CDA), Frentrop (FVD), Gerbrandy (OSF), Van der Linden (FvD), Meijer (VVD), Nanninga (FVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten)

X Noot
2

Kamerstukken I 2019/20, 34 430, J.

X Noot
3

Kamerstukken I 2019/20, 35 300, L.

X Noot
4

Kamerstukken I 2019/20, 34 430, J.

X Noot
5

Kamerstukken I 2019/20, 35 300, L.

X Noot
6

Kamerstukken I 2018/19, 34 430, F.