Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734413 nr. 8

34 413 Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 november 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Xa

Artikel I van de Wet van 12 oktober 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (Stb. 2016, 409) wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel C wordt «artikel 15.1, tweede lid, eerste volzin» vervangen door: artikel 15.1, derde lid, eerste volzin.

2. In onderdeel D, subonderdeel a, wordt «tweede lid» vervangen door: derde lid.

Toelichting

Met artikel Xa wordt een kennelijke verschrijving in artikel I, onderdelen C en D, subonderdeel a, van de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening hersteld. Hiermee wordt gezorgd voor een juiste uitvoering van artikel 6 van de netneutraliteitsverordening.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp