Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634408 nr. 10

34 408 Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 26 april 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8, eerste lid, vervalt in onderdeel f «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel g vervangen door een puntkomma en worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • h. het bankrekeningnummer van de gedetacheerde werknemer; en

  • i. het verblijfsadres in Nederland van de gedetacheerde werknemer.

Toelichting

Om goed zicht te krijgen op de huisvestingssituatie zodat overbewoning en malafide verhuur voorkomen kan worden is het belangrijk dat duidelijk is waar werknemers zijn gehuisvest. Wanneer er sprake is van uitbuiting en/of onderbetaling is het belangrijk dat het bankrekeningnummer van de betrokken werknemer geregistreerd is zodat nabetaling kan plaatsvinden. Daarom voorziet dit amendement in een verplichting om het verblijfadres in Nederland en het bankrekeningnummer door te geven aan de Inspectie SZW.

Het is van belang om bij de registratie van deze persoonsgegevens de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen en vanzelfsprekend uit te gaan van de regels die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. In aansluiting op de memorie van toelichting ziet de indiener de noodzaak tot de voorgestelde aanvullende registratie in de bescherming van de rechten van werknemers.

Ulenbelt