Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734376 nr. 14

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2017

In het notaoverleg met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 23 januari 2017 (Kamerstuk 34 376, nr. 13) over de initiatiefnota «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien» (Kamerstuk 34 376, nr. 2) heb ik toegezegd dat ik na zou gaan of de contactgegevens van de overheid zoals die tegen betaling beschikbaar worden gesteld door Sdu Uitgevers ook kosteloos op overheidswebsites beschikbaar zijn en om, als dit niet het geval zou zijn, daarin alsnog te voorzien. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

In het genoemde overleg heeft mevrouw Koşer Kaya aangegeven dat het belangrijk is dat iedereen kan beschikken over contactgegevens van de overheid, maar dat voor de Staatsalmanak van Sdu Uitgevers een bedrag van € 240,– moet worden betaald en voor de digitale variant € 1.717,–. Zij gaf aan van oordeel te zijn dat deze informatie kosteloos toegankelijk zou moeten zijn.

In dit overleg heb ik erop gewezen dat de overheid een kosteloze elektronische overheidsalmanak publiceert op de website overheid.nl. Ik heb aangegeven niet te kunnen overzien of in de genoemde commerciële producten overheidsinformatie is opgenomen die de overheid zelf niet kosteloos toegankelijk maakt. Ik heb toegezegd dit te zullen nagaan en, indien dit inderdaad het geval blijkt, er voor te zullen zorgen dat deze informatie alsnog kosteloos toegankelijk zal worden gemaakt.

De Staatsalmanak is tot 2003 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in druk uitgegeven door Sdu Uitgevers. Deze almanak bevat niet alleen contactinformatie over de rijksoverheid, maar ook over de decentrale overheden.

Met ingang van 2003 publiceert het ministerie de betreffende informatie op de website overheid.nl onder het kopje Overheidsorganisaties (https://almanak.overheid.nl/). Deze informatie kan kosteloos door iedereen worden geraadpleegd en is ook kosteloos in de vorm van open data beschikbaar.

De particuliere uitgeverij Sdu Uitgevers geeft sinds 2003 voor eigen rekening en risico een gedrukte Staatsalmanak uit en biedt de daarin opgenomen informatie ook online aan onder de naam Overheidsadressen.nl.

Uit navraag is mij gebleken dat de door Sdu Uitgevers gepubliceerde contactinformatie vergelijkbaar is met de informatie op overheid.nl. Soms is de ene bron wat gedetailleerder of actueler dan de andere bron maar er zijn geen systematische verschillen. Daar waar informatie ontbreekt op overheid.nl is deze bovendien te vinden op de website van de betrokken overheidsorganisatie.

Er is in dit verband dus geen sprake van openbare overheidsinformatie die wel tegen betaling bij een particuliere uitgever kan worden verkregen maar die door de overheid zelf niet actief openbaar wordt gemaakt.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk