Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634373 nr. 33

34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 februari 2016

Hiermee stel ik u ervan in kennis dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag, 3 februari 2016, uitspraak heeft gedaan in een door een Belastingdienst aangespannen beroep tegen de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam inzake het verstrekken door de Belastingdienst van een verklaring omtrent het huishoudinkomen ten behoeve van de jaarlijkse huurverhoging op grond van inkomen. De Afdeling heeft daarbij, evenals de rechtbank, geoordeeld dat er geen wettelijke verplichting is op basis waarvan de Belastingdienst op verzoek van een verhuurder deze inkomensverklaring moet verstrekken. Dit brengt met zich mee dat naar het oordeel van de Afdeling de huurder gerechtigd is verzet aan te tekenen tegen de verstrekking van de inkomensgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Ik beraad mij thans, met de Staatssecretaris van Financiën, over de vraag welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de verstrekking door de Belastingdienst van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders en welke mogelijkheden de huidige wet en regelgeving kan bieden ten behoeve van de inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2016. Ik zal u hierover zo spoedig mogelijk nader berichten.

Overigens heb ik, in het licht van de lopende procedure, maatregelen getroffen om de beoogde wettelijke verplichting in de wetgeving te expliciteren.

Ten eerste heb ik hiertoe op 21 december jl. het wetvoorstel Doorstroming huurmarkt 2015 (Kamerstuk 34 373) bij uw Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt in de wetstechniek de vorm gekozen dat de Belastingdienst expliciet de verplichting krijgt deze verklaringen te verstrekken. Indien dit wetvoorstel spoedig door beide Kamers wordt aanvaard en in werking treedt, kan de Belastingdienst in ieder geval tijdig voor de huuraanzeggingen per 1 juli 2016 de inkomensverklaringen verstrekken.

Voor het geval dat de behandeling van genoemd wetsvoorstel niet tijdig wordt afgerond, is gelijktijdig het wetsvoorstel Gegevensverstrekking Belastingdienst (Kamerstuk 34 374) bij uw Kamer ingediend, dat met een technische wijziging eenzelfde bepaling bevat.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok