Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734369 nr. 14

34 369 Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen»

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2017

Uw Kamer heeft tijdens het ordedebat van 23 februari jl. een motie aangenomen (Handelingen II 2016/17, nr. 46, item 8) die het kabinet verzoekt te onderzoeken hoe te bewerkstelligen dat alle vrijwilligers die werken met mensen in afhankelijkheidssituaties een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen.1 De motie is ingediend door het lid Keijzer (CDA) en wordt Kamerbreed ondersteund. Het lid Keijzer heeft het kabinet verzocht om een brief met daarin een toelichting op welke wijze het kabinet de motie gaat uitvoeren. Mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geef ik met deze brief gehoor aan dit verzoek.

Ik ben voornemens om twee verschillende trajecten in gang te zetten ter uitvoering van bovengenoemde motie:

  • Medio april wordt een bijeenkomst georganiseerd met gemeenten, de VNG, vrijwilligerskoepel NOV en enkele landelijke vrijwilligersorganisaties over veiligheidsbeleid in het vrijwilligerswerk. Tijdens deze bijeenkomst zal de vraag aan de orde worden gesteld welke mogelijkheden aanwezigen zien om de huidige regeling «Gratis VOG» uit te breiden.

  • Ik zal een extern onderzoeksbureau opdracht geven om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hierbij zal ik het bureau tevens vragen om een inschatting te maken van de kosten die hiermee samenhangen. Ik verwacht op voorhand dat deze inschatting een ruime onzekerheidsmarge zal kennen, aangezien het onderzoeksbureau aannames zal moeten doen. Dat betreft onder andere de vraag bij welk vrijwilligerswerk sprake is van een afhankelijkheids-situatie en hoeveel vrijwilligers hierin actief zijn. Tevens is onzeker hoeveel (extra) vrijwilligers daadwerkelijk een VOG zullen aanvragen wanneer deze zonder kosten kan worden verstrekt.

Beide trajecten worden in nauwe samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd.

Ik zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de uitkomsten van beide trajecten. Hierbij zal ik aangeven wat in mijn ogen de meest effectieve manier is om in de toekomst om te gaan met de regeling «Gratis VOG,» waarbij ik tevens zal kijken naar de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de regeling.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Motie Keijzer (Kamerstuk 34 369, nr. 7)