Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734362 nr. 29

34 362 Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 augustus 2017

Hierbij stuur ik u het rapport «Impact verkorting overbrengingstermijn», dat is opgesteld naar aanleiding van de motie Segers (Kamerstuk 34 362, nr. 21)1. Deze motie verzoekt «de huidige Archiefwet aan te passen aan de digitale ontwikkelingen en eisen van transparantie door onder meer de huidige overbrengingstermijnen van overheidsinformatie sterk terug te brengen».

Het rapport geeft een eerste beeld van de mogelijke effecten bij verkorting van de archiefwettelijke overbrengingstermijn, die momenteel 20 jaar is, vanuit het perspectief van de archiefvormers en de archiefdiensten of archiefbewaarplaatsen. De onderzoekers gaan daarbij in op de verschillende aspecten van duurzame toegankelijkheid en transparantie.

Het rapport laat tevens zien dat er ten aanzien van de financiële impact nog veel onzekerheden zijn. Op het terrein van digitale archivering en overbrenging (naar een e-depot) zijn nog nauwelijks exacte kengetallen beschikbaar, gegeven de transitie waarin overheid en archiefsector zich bevinden.

Een inhoudelijke reactie op de genoemde motie, die het gehele stelsel van de archiefwet en de overheidsinformatie betreft, zal meer tijd en afstemming vergen. Voor een dergelijke reactie verwijs ik naar het beleid van het volgend kabinet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl